Μεσολόγγι – Εφάπαξ Ειδικό Βοήθημα Επανασύνδεσης

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου:
Εφάπαξ Ειδικό Βοήθημα Επανασύνδεσης
Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος Ευπαθών Καταναλωτών

 Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει ότι με την αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/ ΦΕΚ276/23-1-2023 Τ.Β’, δίνεται η δυνατότητα στους ευπαθείς καταναλωτές με χαμηλάεισοδήματα κύριων κατοικιών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές παροχής ηλεκτρικούρεύματος  και η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι τις 31.12.2022 καινα παραμένουν αποσυνδεδεμένοι, να υποβάλλουν αιτήσεις στο ΚΕΝΤΡΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να αξιολογηθούν και ναδιαβιβαστούν στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τις περαιτέρω ενέργειες.

Επισημαίνονται τα εξής:

 • Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία τουδικαιούχου.
 • Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίοΠρομηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.
 • Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή, προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται καιεξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίωνορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλωντων μελών του νοικοκυριού.
 2. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσονπροβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
 3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) τουτελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων(ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση τουπεριλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
 7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποίαπιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητηςγια τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
 8. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 9. Δικαιολογητικά μεταβολής των παραπάνω. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε απότα παραπάνω στοιχεία, προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τηνμεταβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31 Ισόγειο) και στα τηλέφωνα 26313/363425, 26313/63431από Δευτέρα έως Παρασκευή : 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας : Παππά Μαρία και Καρέτσου Μαρία.

Επισυνάπτεται η Αίτηση

 


AgrinioStories