Τμήματα Γεωπονικών Σχολών χωρίς Επαγγελματικά Δικαιώματα

Σε απόγνωση χιλιάδες φοιτητές
και απόφοιτοι Γεωπονικών σχολών
Η πολιτεία δεν τους αναγνωρίζει
τα επαγγελματικά δικαιώματα, που δικαιούνται.

Eπιτακτική ανάγκη και απαίτηση για άμεση έκδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων για τους Διπλωματούχους των Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Ο αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υφυπουργός Α. Συρίγος, απάντησε πρόσφατα σε σχετική επερώτηση Βουλευτών:

 • «Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α ́ 297), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014 (Α ́ 114), «η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου επιτρέπεται μόνον:
  • α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και
 • Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, και,
  • β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις (Α ́ 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό».
 • Β. Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπήρχε πρόβλεψη για τη δυνατότητα επέκτασης των εν λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων ή για τη διαδικασία απονομής τους στο μέλλον πτυχιούχων νέων πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης.
 • Γ. «Η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του ενδιαφερόμενου Τμήματος», και ότι «…τα προσόντα μόνιμου διορισμού και πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (Α ́ 232).»

Επισημαίνεται ότι το ΓΕΩΤΕΕ, με σχετικές επιστολές προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη επιτάχυνσης και άμεσης ολοκλήρωσης των παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει δέκτης αιτήσεων εγγραφής σε αυτό ως Μελών των Διπλωματούχων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ιδρύθηκαν μεταγενέστερα της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας (βλ. παραπάνω Π.Δ. 344/2000 και του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014). Το Επιμελητήριο αδυνατεί να δεχθεί τους αιτούντες αυτούς ως Μέλη του, με πλήρη δικαιώματα άσκησης του Επαγγέλματος του Γεωπόνου, ελλείψει σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, παρότι τα Τμήματα από τα οποία αποφοίτησαν έχουν ταυτόσημες σπουδές με εκείνες των παλαιότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωπονίας.

 

Σε ποια Τμήματα οι πτυχιούχοι
δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα

 

Κατάλογος Τμημάτων Γεωπονικών Σχολών που τα επαγγελματικά τους δικαιώματα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος στο ΓΕΩΤΕΕ.

 • Χωρίς bold τα Τμήματα που έχουν επαγγελματικά δικαιώματα με βάση τα ΠΔ 344/2000 και το άρθρο 41 του ν. 4262/2014.
 • Με bold τα Τμήματα Γεωπονικών Σχολών που οι πτυχιούχοι τους δεν έχουν σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα. Συνολικά 17 Τμήματα. Του Πανεπιστημίου Πατρών, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

  • Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
  • Τμήμα Γεωπονίας (Ηράκλειο)
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
  • Τμήμα Γεωπονίας (Φλώρινα)
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

  • Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
  • Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)
  • Τμήμα Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)
  • Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
  • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  • Σχολή Τεχνολογίας – Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)
  • Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
  • Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)
  • Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)
  • Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)
  • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • Σχολή Γεωπονίας
  • Τμήμα Γεωπονίας (Άρτα)
 • Πανεπιστήμιο Πατρών

  • Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
  • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)
  • Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)
  • Τμήμα Γεωπονίας (Μεσολόγγι)
  • Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  • Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων
  • Τμήμα Γεωπονίας (Καλαμάτα)
  • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

  • Σχολή Επιστημών των Φυτών
  • Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)
  • Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
  • Σχολή Επιστημών των Ζώων
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα)
  • Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
  • Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)
  • Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
  • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)
  • Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
  • Τμήμα Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)
  • Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)
  • Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων (Θήβα)
  • Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)
  • Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων – ΔΟΕΠΤΜ (Άμφισσα)
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  • Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
  • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)
  • Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Γεωπονίας
  • Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 

Οι καταγγελίες φοιτητών Γεωπονίας

 

Οι φοιτητές των τμημάτων Γεωπονίας από επτά πανεπιστήμια της χώρας καταγγέλλουν την άρνηση των υπουργείων να εκδώσουν επαγγελματικά δικαιώματα στα νεοϊδρυθέντα γεωπονικά τμήματα. «Γεωπονία δύο ταχυτήτων λοιπόν. Για ακόμα μια φορά γινόμαστε μάρτυρες ενός τραγελαφικού θιάσου όπου η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία αρνούνται πεισματικά εδώ και πέντε χρόνια να εκδώσουν επαγγελματικά δικαιώματα στα νεοϊδρυθέντα γεωπονικά τμήματα. Νεοϊδρυθέντα, τρόπος του λέγειν καθότι έχουν μεσολαβήσει ήδη 5 χρόνια από το μακρινό 2019 από την πανεπιστημιοποίηση των ΑΤΕΙ ,όπου όλα τα τότε τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων μετεξελίχθηκαν σε 5ετή σύγχρονα Τμήματα Γεωπονίας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019.

Την παρούσα επιστολή συνυπογράφουν όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι των νέων 5ετών γεωπονικών τμημάτων. Χιλιάδες φοιτητές βρίσκονται όμηροι αυτής της κατάφορης αδικίας. Σπουδάζουν δηλαδή σε Ανώτατα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που το ίδιο το κράτος ίδρυσε, τα οποία δεν χορηγούν επαγγελματικά δικαιώματα, τίτλο, integrated Master, πρόσβαση στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και σαφώς πρόσβαση σε διαγωνισμούς του δημοσίου και στην αγορά εργασίας.

Την επιστολή συνυπογράφουν σύσσωμοι οι φοιτητικοί σύλλογοι των παρακάτω νεοϊδρυθέντων γεωπονικών τμημάτων: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, Τμήμα Γεωπονίας. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας.

 

 


AgrinioStories