Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας, την 9η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 15:00 σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΦ/Φ69/189/οικ. 21929/23-11-2021 Υπουργείο Εσωτερικών, (Α.Δ.Α.: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμό μελών προκειμένου να συγκληθεί Επιτροπήεκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων)» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].
  • ΘΕΜΑ 2ο: «Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].
  • ΘΕΜΑ 3ο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Επέκταση και εκσυγχρονισμός καταφυγίου σκαφών Μενιδίου», Δ.Ε. Μενιδίου, Δήμος Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 2201708225)» [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)].
  • ΘΕΜΑ 4ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής

 


AgrinioStories