Προτάσεις ΠΑΣΟΚ για νέα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
για την Αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου
της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Προτάσεις προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες,
που απαντούν στις ανάγκες του αγροτικού κόσμου»

Συνεδρίασε επιτέλους στη Βουλή των Ελλήνων, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με αντικείμενο της, την Αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μία πρόταση που επανειλημμένα, ως ΠΑΣΟΚ, είχαμε καταθέσει και απευθύνει προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, ο οποίος αρχικά την αντιμετώπισε υποτιμητικά, στο τέλος, όμως, αναγκάστηκε να αποδεχτεί.

Υπογραμμίζεται ότι η σημερινή συζήτηση αφορά τη 2η τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας ενώ υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη εγκριθεί η 1η τροποποίηση χωρίς καμία ενημέρωση/ διαβούλευση από πλευράς σας.

Η παράταξη μας εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω Επιτροπή από τους Βουλευτές – μέλη της Επιτροπής, με τους υπευθύνους ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μανόλη Χνάρη και Χριστίνα Σταρακά, Βουλευτές Ρεθύμνης και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα, να παρουσιάζουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις μας δομούνται σε δύο μέρη: Το πρώτο αφορά προτάσεις που έχουν να κάνουν με την αναθεώρηση της ΚΑΠ και το δεύτερο με προτάσεις που αφορούν το εθνικό ΣΣ ΚΑΠ.

Η φιλοσοφία μας είναι ότι οι ενισχύσεις πρέπει να καταβάλλονται στους αγρότες που παράγουν και όχι σε αυτούς που απλά κατέχουν γη. Γι’ αυτό και θα πρέπει να ασκηθούν έντονες πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στροφή του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις μας είναι οι ακόλουθες:

Προτάσεις Αναθεώρησης της ΚΑΠ

• Αύξηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ:
Προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού της μέσω της δημιουργίας ενός τρίτου ταμείου χρηματοδότησης της ΚΑΠ, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσαρμογής στις Κλιματικές Μεταβολές για την ένταξη των παρεμβάσεων σχετικά με την υλοποίηση της «Πράσινης Συμφωνίας». Επιπρόσθετα, από αυτό το ταμείο θα καλυφθούν οι πόροι που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων και δράσεων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.

• Δίκαιη εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας:
Ανεξάρτητα από το πόσο σημαντική είναι η Πράσινη Συμφωνία το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να γίνει εις βάρος του παραγωγού και πολύ περισσότερο της επισιτιστικής επάρκειας της Ευρώπης. Η Πράσινη Συμφωνία δεν εφαρμόζεται με δίκαιο τρόπο. Η οριζόντια εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη καταστρατηγεί την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεδομένου ότι όλες οι χώρες δεν έχουν την ίδια συμβολή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το οικολογικό αποτύπωμα της Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι πολύ μικρότερο από τις ενεργοβόρες καλλιέργειες και εκτροφές των Βόρειων Ευρωπαϊκών χωρών.

• Δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων:
Η κατανομή των άμεσων ενισχύσεων βασίζεται στην έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ευνοώντας τις μεγάλες ιδιοκτησίες σε βάρος όμως των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που συνιστούν δομικό στοιχείο της ευρωπαϊκής και ιδιαίτερα της ελληνικής γεωργίας (93% των εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας είναι μικρές εκμεταλλεύσεις).

• Διοικητική απλούστευση:
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων και εδώ. Προτείνουμε την εφαρμογή μίας σειράς διοικητικών απλουστεύσεων για τη μείωση των κόστων εφαρμογής της ΚΑΠ με σκοπό τη διαφάνεια και λογοδοσία.
Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άρση των περιορισμών που θέτουν τα Πρότυπα καλής Γεωργικής Πρακτικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης: 6, 7 και 8, όπως και η κατάργηση των ελέγχων σε εκμεταλλεύσεις με κάτω από 100 στρέμματα, εννοείται ότι μας βρίσκουν σύμφωνους.

Προτάσεις Αναθεώρησης
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ)

Επισημαίνεται ότι η ΚΑΠ εφαρμόζεται με λάθος στοιχεία δεδομένου ότι τα στοιχεία της Ελληνικής Γεωργίας που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του Σ.Σ. ΚΑΠ έχουν ως έτος αναφοράς το 2019 ενώ η υλοποίηση της ξεκίνησε το έτος 2023.
Όπως είναι λογικό, τα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν άλλαξαν πολλά δεδομένα, με σημαντικότερο τα δικαιώματα, ενώ δηλαδή είχαν αρχικά υπολογισθεί 3.876.360 εκτάρια επιλέξιμων εκτάσεων σήμερα είναι πολλά περισσότερα.

Προτείνουμε:

• Υποβολή δηλώσεων ΌΣΔΕ στην αρχή του έτους:
Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει μεταβολή στοιχείων.

• Εφαρμογή της εσωτερικής σύγκλισης πρέπει σε ποσοστό 85%:
Η Ελλάδα στο Στρατηγικό της Σχέδιο αποφάσισε το προβλεπόμενο ποσοστό εσωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων να πραγματοποιηθεί την τρέχουσα προγραμματική περίοδο κατά 100%, ενώ η Ε.Ε. θέτει ως ελάχιστο ποσοστό σύγκλισης το 85%. Η άποψή μας είναι ότι η εφαρμογή της εσωτερικής σύγκλισης πρέπει να γίνει στο 85%, για να υπάρχει μία ομαλή μετάβαση για τους παραγωγούς που είχαν εξασφαλίσει υψηλότερα δικαιώματα.

• Κατανομή των ενισχύσεων σε συνάρτηση της παραγωγικής δυναμικότητας και βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων:
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί ένας άλλος τρόπος κατανομής των ενισχύσεων που θα είναι σε συνάρτηση της παραγωγικής δυναμικότητας και βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

• Μείωση και απλοποίηση των οικολογικών σχημάτων:
Τα Οικολογικά Σχήματα είναι πολύπλοκα και δύσκολα κατανοητά από τους αγρότες. Προτείνουμε τη μείωση του αριθμού των οικολογικών σχημάτων και τη δημιουργία ενός ενιαίου οικολογικού σχήματος για όλους τους μικρούς παραγωγούς χωρίς να απαιτούνται επενδύσεις.

• Κατανομή της εξισωτικής αποζημίωσης μόνο στους κατ’ επάγγελμα αγρότες:
Το πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης του Πύλωνα ΙΙ, που αφορά αγρότες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές θα πρέπει τα χρήματα να κατανέμονται μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και όχι στους έτερο – επαγγελματίες που απλά κατέχουν γη.

• Ενημέρωση αγροτών:
Οι αγρότες δεν λαμβάνουν καμιά ουσιαστική γνώση για τα θέματα του ΣΣ ΚΑΠ και συχνά πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης και εκμετάλλευσης από εταιρείες προώθησης επίπλαστου ψηφιακού μετασχηματισμού. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Νέα ΚΑΠ είναι ότι δεν έγινε κατανοητή από τους άμεσα ενδιαφερόμενους τους αγρότες.

• Καταβολή Εθνικού Αποθέματος πλέον της μίας φοράς:
Το Εθνικό Απόθεμα θα πρέπει να καταβάλλεται πλέον της μίας φοράς για τους νέους αγρότες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και έχουν πάρει πριμ πρώτης εγκατάστασης.

• Ενεργοποίηση του 2ου Πυλώνα – Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης:
Έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα 15 μηνών μετά την έναρξη του Σ.Σ.ΚΑΠ και ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί ο 2ος Πυλώνας – Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση leader , δημόσια έργα κλπ). Ως ΠΑΣΟΚ προτείνουμε να είναι χρονικά προσδιορισμένες κάθε έτος οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων ένταξης, το διάστημα αξιολόγησης, και ο χρόνος πληρωμής των δικαιούχων. Για μας ο όρος επιλαχών δικαιούχος δεν υφίσταται ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου.

Θεωρούμε ότι οι ανωτέρω προτάσεις απαντούν συμπληρωματικά στα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου δεδομένου ότι έχει γίνει κατανοητό ότι ο συγκεκριμένος στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας καθίσταται αναγκαίο να τροποποιηθεί εξαιτίας των διαφόρων λαθών και παραλείψεων που έχουν λάβει χώρα και οδηγούν τους παραγωγούς μας σε ένα συνεχές αδιέξοδο.

Εναπόκειται πλέον στον ίδιο τον Υπουργό να αξιοποιήσει τις προτάσεις αυτές που έχουν κατατεθεί με τον πλέον καλύτερο τρόπο και όχι όπως έκανε μέχρι τώρα, αγνοώντας τους πάντες, φέρνοντας αυτό το αποτέλεσμα.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Θέσεις - Προτάσεις