Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Επικαιροποίηση συστημάτων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
προχώρησε στη διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου για το έργο:

«Υπηρεσίες Συντήρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων e-Άδειες,
Διαχείρισης Αυθαιρέτων και του Συστήματος Ταυτότητας Κτιρίων»

Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 215.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/04/2024 και ώρα 15:00, μέσω διαδικασίας με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Το έργο που θα αναλάβει ο ανάδοχος.

Όπως επισημαίνεται στη διακήρυξη, το ΤΕΕ έχει υλοποιήσει και διαχειρίζεται σειρά πληροφοριακών συστημάτων με κυριότερα τα εξής:

 • Σύστημα έκδοσης οικοδομικών Αδειών e-Άδειες
 • Σύστημα Καταγραφής Αυθαιρέτων
 • Σύστημα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων
 • Σύστημα διαχείρισης και Αναζήτησης Διαγωνισμών
 • Σύστημα Ελεγκτών Δόμησης
 • Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ατομικών Φακέλων Μελών
 • Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
 • Σύστημα πιστοποίησης των Μηχανικών προς τρίτα πληροφοριακά συστήματα
 • Σύστημα έκδοσης βεβαιώσεων μηχανικών και πληρωμής συνδρομών (MyTEE)
 • Σύστημα υπολογισμού αμοιβών Μηχανικών

Σκοπός του έργου είναι η επικαιροποίηση, συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων e- Άδειες, Διαχείρισης Αυθαιρέτων και του Συστήματος Ταυτότητας Κτιρίων. Οι κύριοι τομείς παροχής υπηρεσιών θα είναι οι παρακάτω και η αναθέτουσα αρχή δύναται να τροποποιεί τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες:

Σύστημα e-Άδειες

 • Δημιουργία νέων, πρόσθετων τύπων αδειών, σύμφωνα με οδηγίες του ΤΕΕ
 • Υλοποίηση απαιτούμενων παραμετροποιήσεων για τον συνεχή εναρμονισμό του υπάρχοντος λογισμικού στο νομοθετικό πλαίσιο
 • Υποστήριξη με προσαρμογή των συστημάτων στην ίδρυση νέων Υπηρεσιών και νέων χρηστών.
 • Τροποποιήσεις λειτουργικότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρηστών
 • Ανάλυση αποδοτικότητας συστημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Αυθαιρέτων Ν. 4014, Ν. 4178 και Ν.4495

 • Σύστημα Ελέγχου Τραπεζικών Συναλλαγών και πληρωμών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών
 • Σύστημα Εποπτείας πληρωμών από Ιδιοκτήτες
 • Σύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας Πραγματικού Χρόνου
 • Ανάλυση αποδοτικότητας συστημάτων

Σύστημα της Ταυτότητας Κτιρίων

 • Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων από Υπεύθυνους Μηχανικούς
 • Σύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας Πραγματικού Χρόνου
 • Ανάλυση αποδοτικότητας συστημάτων

 

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Τεχν. Γρ. Κατσιπάνος