5 Ιουλίου 2022

Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 13ῃ Ιουνίου…

  • Συνέβη στο Αγρίνιο στις  13 Ιουνίου του:

1903: Δια τους εις Αγρίνιον ταξειδεύοντες
1904: Αίτημα για συστηματική και ασφαλή καταδίωξη των λαθρεμπόρων

13 Ιουνίου 1903

Εις το αρτίως εν Αγρινίω συστηθέν μέγα ξενοδοχείον του ύπνου το «Αγρίνιον» το κείμενον ακριβώς παρά την μεγάλην πλατείαν, ευρίσκουσιν οι ταξειδεύοντες μεγάλην καθαριότητα και περιποίησιν. Ιδρυταί του ανωτέρω ξενοδοχείου είνε οι αδελφοί Αλεξανδρόπουλοι, οίτινες μεγάλως φημίζονται δια την φιλοκαλίαν των, μη φεισθέντες δε δαπανών και κόπων μετέβαλον το ξενοδοχείον τούτο εις αληθές στόλισμα της πόλεως του Αγρινίου.
Διευθυντής του ανωτέρω ξενοδοχείου είνε ο εξακουστός διά την περιποίησιν προς τους πελάτας του κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
Πας επισκεπτόμενος έστω και άπαξ το ξενοδοχείον τούτο πραγματικώς θέλει μείνει κατενθουσιασμένος.

13 Ιουνίου 1904

Ο διευθυντής του καπνοκοπτηρίου Αγρινίου με έγγραφό του προς το υπουργείο οικονομικών ζητάει ενίσχυση της υπηρεσίας με ευζώνους για τη συστηματική και ασφαλή καταδίωξη των λαθρεμπόρων.

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Πλατεία Μπέλλου


AgrinioStories| Πηγή: Αρχείον Αγρινίου