Αγρίνιο – Σε ιδιώτες η φύλαξη Πάρκου και ΔΑΚ

Σε ιδιώτες η φύλαξη του Πάρκου,
οι εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ»
και η Πινακοθήκη τις βραδινές ώρες

Σε ιδιώτες θα δοθεί η φύλαξη του Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου και οι εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» τις νυχτερινές ώρες μετά από διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24 Νοεμβρίου2023, στις 2:00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφοράς και ώρα 10:00 π.μ. και το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου (Δείτε ΕΔΩ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 1 έτος από 1/1/2024 μέχρι 31/12/2024.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που έχει εκπονηθεί για τη φύλαξη του Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου, αυτή αφορά σε ένα (1!) φύλακα με βάρδια από Δευτέρα έως Κυριακή, ο οποίος θα προσφέρει νυχτερινή φύλαξη από τις 10:00 το βράδυ έως τις 6:00 το πρωί και οι προς φύλαξη χώροι είναι όλη! η έκταση που καταλαμβάνει το Παπαστράτειο δημοτικό Πάρκο Αγρινίου! (Δείτε ΕΔΩ)

 Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη φύλαξη του ΔΑΚ. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Δ.Α.Κ. Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ», αφορά σε ένα (1!) φύλακα με βάρδια από Δευτέρα έως Κυριακή, ο οποίος θα προσφέρει νυχτερινή φύλαξη από τις 10:00 το βράδυ έως τις 6:00 το πρωί και οι προς φύλαξη χώροι είναι όλοι οι χώροι του Δ.Α.Κ. Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» και πιο συγκεκριμένα όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς  και η επόπτευση του περιβάλλοντος χώρου. (Δείτε ΕΔΩ)

Τέλος με απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική φύλαξη του χώρου της Πινακοθήκης (παρακολούθηση καμερών) και η διαχείριση των σημάτων συναγερμού με άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας.

 

LefT


AgrinioStories