Πανεπιστημίου Πατρών – Αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης

Σχέδιο δράσης του Πανεπιστήμιο Πατρών
για τη βελτίωση και αναβάθμιση
των κρίσιμων υποδομών ύδρευσης

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην προσπάθεια της εναρμόνισής του
με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας,
προχώρησε στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης
της διασφάλισης της τήρησης των αναγκαίων προϋποθέσεων της διάθεσης νερού

 

Δημιουργία ιστοσελίδας για την πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών

 

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναλάβει το καθήκον της διαχείρισης των σημαντικών υδατικών πόρων του Ιδρύματος και της διασφάλισης της τήρησης των αναγκαίων προϋποθέσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την παραγωγή και διάθεση νερού ύδρευσης.

Το Ίδρυμα, ως φορέας ύδρευσης, στην προσπάθεια εναρμόνισής του με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, προχώρησε στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης, που περιλαμβάνει:

  1. Την συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση των κρίσιμων υποδομών ύδρευσης.
  2. Τον προγραμματισμό των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μετρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού.
  3. Την παροχή των πληροφοριών που αφορούν στην ποιότητα του νερού ύδρευσης προς τους καταναλωτές μέσω ειδικής ιστοσελίδας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου αυτού, το Πανεπιστήμιο Πατρών

  1. Δημοπράτησε τις ακόλουθες υπηρεσίες/προμήθειες συνολικού προϋπολογισμού 80.704€ μετά του Φ.Π.Α., οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων μηνών:
  • «Καθαρισμός – συντήρηση δεξαμενής νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 43.400€ μετά του Φ.Π.Α.
  • «Κατασκευή υποδομής συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 12.400€ μετά του Φ.Π.Α.
  • «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 19.200€ μετά του Φ.Π.Α.
  • «Περιοδικές μετρήσεις νερού ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», με συνολικό προϋπολογισμό 5.704€ μετά του Φ.Π.Α.
  1. Προχώρησε στη διενέργεια έκτακτων ελέγχων της ποιότητας των νερού ύδρευσης σε πολλά σημεία του δικτύου και στη μέτρηση μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραγόντων.

Δημιούργησε την σελίδα (Δείτε ΕΔΩ) για την πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών.

 

Διαβάστε περισσότερα
με click στο Posted in Δ. Ελλάδα