Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δ. Αμφιλοχίας

Ο Θανάσης Τουρουνίδης
όρισε τους νέους αντιδήμαρχους
του Δήμου Αμφιλοχίας

Σύμφωνα με την απόφαση του νέου Δημάρχου Αμφιλοχίας, Θανάση Τουρουνίδη, ορίστηκαν:

Α. οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμφιλοχίας, με θητεία από 03-01-2024 μέχρι 2-1-2025, μέσα στη τρέχουσα δημοτική περίοδο, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. ΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες μελέτης και κατασκευής έργων, εξοικονόμησης ενέργειας, σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Πλέον αυτών αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων (πλην αυτών του τμήματος Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου).
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών και συγκεκριμένα : αρμοδιότητες υπηρεσιών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και κυκλοφορίας.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες σε θέματα συνδέσεων και αιτημάτων, διαχείρισης παροχών, διαχείρισης δικτύου άρδευσης, δικτύου ύδρευσης, λειτουργίας αντλιοστασίων, αρμοδιότητες σε θέματα αποφράξεων, διαχείρισης δικτύου αποχέτευσης, λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου πολιτικής άμυνας
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικών Υπηρεσιών ΔΕ. Ινάχου και Δ.Ε Μενιδίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια όλου του Δήμου
 • την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο της υπογραφής.

2. ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης των Πολιτικοδιοικητικών Οργάνων του Δήμου σε θέματα διοικητικής μέριμνας.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών .
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Λογιστηρίου, Εσόδων και Περιουσίας και συγκεκριμένα σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Ταμείου.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος ΚΕΠ.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ρύθμισης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προστασίας του καταναλωτή και σε θέματα απασχόλησης.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών και συγκεκριμένα αρμοδιότητες προγραμματισμού, σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων, αποτελεσματικότητας και απόδοσης, ποιότητας και οργάνωσης , Νέων Τεχνολογιών και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικών Υπηρεσιών ΔΕ. Ινάχου και Δ.Ε Μενιδίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος προμηθειών και συγκεκριμένα αρμοδιότητες: σε θέματα προμηθειών υλικών/εξοπλισμού, υπηρεσιών
 • τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια όλου του Δήμου.
 • την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο  της υπογραφής.

3. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος πρόνοιας.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και συγκεκριμένα αρμοδιότητες
 • σε θέματα προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων
 • σε θέματα προώθησης και ρύθμισης ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • την προώθηση της δια βίου μάθησης,
 • σε θέματα εφαρμογής προγραμμάτων για την προστασία του τοπικού πολιτισμού και των τοπικών πολιτιστικών αγαθών
 • διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εφαρμογής πολιτιστικών προγραμμάτων
 • την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και της άθλησης των κατοίκων.
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του γραφείου του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • αρμοδιότητες διαχείρισης και εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών.
 • τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια όλου του Δήμου
 • την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της και το γνήσιο της υπογραφής.

4. ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΝΑΧΟΥ, στον οποίο μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Δημοτικών Υπηρεσιών ΔΕ Ινάχου και συγκεκριμένα:
 • σε θέματα δημοτικής κατάστασης
 • σε θέματα ληξιαρχείου
 • σε θέματα ταμείου
 • αρμοδιότητες συντήρησης υποδομών και καθαριότητας και συγκεκριμένα:
 • μεριμνά για τη φύλαξη, την ασφάλεια κάθε είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας
 • συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου
 • μεριμνά για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας
 • αρμοδιότητες διαχείρισης κοιμητηρίων
 • αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 • αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου
 • την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα Δ.Ε Ινάχου
 • τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια όλου του Δήμου.
 • την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της και το γνήσιο της υπογραφής

5. ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ», στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του καταργούμενου ΝΠ με την επωνυμία ΚΕΚΑΔΑ και συγκεκριμένα:
 • αρμοδιότητες γραφείου κοινωνικής υπηρεσίας ΚΑΠΗ και συγκεκριμένα αρμόδιος για την αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου Ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων του Δήμου καθώς και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και εφαρμογή Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής προστασίας για όλους τους κατοίκους του Δήμου καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 • αρμοδιότητες υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και Παιδείας και συγκεκριμένα
 • αρμόδιος για την αποτελεσματική λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για την οικογένεια.
 • αρμοδιότητες υπηρεσίας «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμφιλοχίας «Παν. Κόκκαλης».
 • αρμοδιότητες υπηρεσίας «Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Εμπεσού»
 • αρμοδιότητες υπηρεσιών ωδείου και φιλαρμονικής
 • αρμοδιότητες για την κανονική λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων
 • την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο της υπογραφής

Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως Άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Αμφιλοχίας, με θητεία από 03-01-2024 μέχρι 2-1-2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1.ΓΩΓΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου και συγκεκριμένα:
 • αρμοδιότητες διαχείρισης κοιμητηρίων,
 • σχεδιασμού και εποπτείας Καθαριότητας και ανακύκλωσης,
 • αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, συντήρησης πρασίνου ,
 • διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων (πλην του τμήματος τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών),
 • εποπτείας περιβάλλοντος.
 • επέκτασης, συντήρησης επισκευής και βελτίωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού
 • ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών
 • την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα Δ.Ε Αμφιλοχίας και ΔΕ Μενιδίου
 • την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο της υπογραφής.

2. ΦΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΑ., στην οποία μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία για την προστασία, διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας
 • αρμοδιότητες διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημοτικών σφαγείων
 • άσκηση ελέγχου και εποπτείας για τη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης
 • μεριμνά για τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου , εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας της Παιδικής Κατασκήνωσης
 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα αρμοδιότητες:
 • στον τομέα φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και αλιείας,
 • μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου.
 • σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο της υπογραφής

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να τα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Φούκας Δημήτριος.

Ε. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιαδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

 

 


Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις
που αφορούν στην ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories Αιτωλοακαρνανία