Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δ. Ξηρομέρου

Ο Γιάννης Τριανταφυλλάκης
όρισε τους νέους αντιδήμαρχους
του Δήμου Ξηρομέρου

Ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλάκης όρισε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξηρομέρου, με θητεία από 03.01.2024 μέχρι 02.01.2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως εξής:

1. τον Πολύζο Βασίλειο του Παρασκευά καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • τεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων , μελετών και συγκοινωνιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
  τεχνικό αρχείο, επίβλεψης έργων , εκτέλεσης κτιριακών έργων, εκτέλεσης έργων υπαίθριων χώρων, εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού, δικτύων, τεχνικών συνεργείων, αρμοδιότητες του τομέα των Συγκοινωνιών.
 • την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
 • τη συντήρηση υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.
 • την ευθύνη των πολεοδομικών θεμάτων .
 • την ευθύνη λειτουργία και συντήρησης των παιδικών χαρών.
 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 • τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης. – την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. τον Γερόλυμο Σωτήριο του Φωτίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Αξιοποίηση των σφαγείων, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Προμηθειών, Αποθήκης, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 • την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
 • την έκδοση των πράξεων μετακίνησης εκτός έδρας,
 • την ευθύνη του τομέα εξοικονόμησης ενέργειας
 • τον τομέα πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • την εποπτεία και ευθύνη για θέματα απασχόλησης και προσωπικού.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

3. τον Μακρή Σωτήριο του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου ύδρευσης και αποχέτευσης ,
 • τη συντήρηση & διαχείριση των αντλιοστασίων,
 • την ευθύνη προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας .
 • την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και της συντήρησης των οχημάτων.
 • την ευθύνη των μηχανημάτων έργου, των γεωργικών ελκυστήρων και τον προγραμματισμό αυτών,
 • την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Πολιτικής Προστασίας
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

4. τον Χρόνη Ιωάννη του Χρήστου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος , Πρασίνου και της Καθαριότητας.
 • τη διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία (αύξηση ανακύκλωσης και μείωση της υγειονομικής ταφής αποβλήτων, πρόληψη παραγωγής αστικών αποβλήτων κ.λ.π.)
 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου.
 • την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

5. τον Μάντζαρη Ελευθέριο του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • εξυπηρέτησης του πολίτη – καθημερινότητας
 • τη λειτουργία των Κ.Ε.Π.
 • τη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου
 • υπεύθυνος για θέμα παιδείας και δια βίου μάθησης
 • τη λειτουργία των παιδικών σταθμών
 • πολιτισμού
 • αθλητισμού
 • την ευθύνη της λειτουργίας των αθλητικών χώρων καθώς και του ΔΑΚ Αστακού.
 • διαχείρισης αστικών συγκοινωνιών
 • διαχείρισης κληροδοτημάτων
 • εθελοντισμού και κοινοτικής συμμετοχής
 • μεταφορά αρμοδιοτήτων καταργηθέντων νομικών προσώπων (κοινωφελούς επιχείρησης και νομικού προσώπου του Δήμου Ξηρομέρου).
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Επίσης κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αστακού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
  β) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  γ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αστακού
  δ) συνεργασία με τους καθ΄ ύλην Αντιδημάρχους στα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα

6. τον Φλωρόπουλο Ιωάννη του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα:

 • δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φυτειών και του μεταβιβάζει τις
  παρακάτω αρμοδιότητες:
 • την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • την διαχείριση και λειτουργία του Γυμναστηρίου της κοινότητας Παπαδάτου
 • την αξιοποίηση των λιμνών
 • τη διαχείριση των κληροδοτημάτων της Δημοτικής Ενότητας Φυτειών
 • την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Φυτειών
 • συνεργασία με τους καθ΄ ύλην Αντιδημάρχους στα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα

7. τον Ρετούλη Θωμά του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες (ορίζεται χωρίς αντιμισθία):

 • τις αρμοδιότητες που αφορούν τον πρωτογενή τομέα (αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, αλιεία)
 • τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

8. τον Σιδερά Στυλιανό του Ζώη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες (ορίζεται χωρίς αντιμισθία):

 • την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Αλυζίας
 • συνεργασία με τους καθ΄ ύλην Αντιδημάρχους στα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα

Επίσης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ορίζονται εντεταλμένοι σύμβουλοι και τους ανατίθενται χωρίς αμοιβή, η εποπτεία και ο συντονισμός δράσεων όπως αναλύονται παρακάτω:

 1. Κακαβά – Πανάγου – Μπελέχα Ευτυχία, εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού.
 2. Τσόμπου – Παύλου Άρτεμις, εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 3. Τάγκα Δημήτριο του Χρήστου, εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα εξωστρέφειας και τουρισμού.
 4. Δρακά Παναγιώτη του Ευσταθίου, εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα ιεράρχησης μικρών έργων με αυτεπιστασίας.
 5. Μητσάνη Ιωάννα του Χριστόδουλου, εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα, διεξαγωγής ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων πάνω στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, με στόχο την κατάρτιση των παραγωγών τόσο στις υφιστάμενες καλλιέργειες, όσο και στις νέες και διαμεσολάβηση μεταξύ των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα και των επιχειρηματιών του τουρισμού, ώστε να συνδεθούν σε κοινό κύκλωμα οι δύο βασικές οικονομικές συνιστώσες του Δήμου Ξηρομέρου και να αναδειχθεί με τον τρόπο αυτό η τοπική γαστρονομία.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου συμβούλου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος του Παρασκευά

Ε. (Απουσίες και κωλύματα)

 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μακρή Σωτήριου του Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Φλωρόπουλος Ιωάννη του Κωνσταντίνου.
 2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γερόλυμου Σωτηρίου του Φωτίου , που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος του Παρασκευά.
 3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μάντζαρη Ελευθέριου του Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος του Φωτίου.
 4. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ρετούλη Θωμά του Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σιδεράς Στυλιανός του Ζώη.
 5. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σιδερά Στυλιανού του Ζώη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ρετούλης Θωμάς του Ιωάννη.
 6. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Χρόνη Ιωάννη του Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Φλωρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου.
 7. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Φλωρόπουλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος του Φωτίου.
 8. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Πολύζου Βασιλείου του Παρασκευά που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μάντζαρης Ελευθέριος του Ιωάννη.

 

 


Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις
που αφορούν στην ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories Αιτωλοακαρνανία