Η «Οινιαδών Ανάπτυξις» προσκαλεί για δημιουργία συλλογικής έκδοσης

Η «Οινιαδών Ανάπτυξις» προσκαλεί ακαδημαϊκούς,
φοιτητές, ιδιώτες ερευνητές και μελετητές
να υποβάλλουν τις εργασίες τους
για την δημιουργία συλλογικής έκδοσης
σχετική με την θεματική:
«Οινιάδες: Ιστορία – Λαογραφία – Πολιτισμός»

 

Ενημερωτικό Δελτίο
της «Οινιαδών Ανάπτυξις»

 

Η «Οινιαδών Ανάπτυξις» έχει ως κύριο μέλημα την διάσωση και την ανάδειξη κτιρίων πολιτιστικού και υποδειγματικού παραδοσιακού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Οινιαδών. Όλα αυτά πάντα σε συμφωνία με την ιστορία, το φυσικό και το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Ο Οργανισμός μας, επιθυμώντας να ενισχύσει το ενδιαφέρον για την μελέτη της Οινιαδίτικης ιστορίας, του πολιτισμού και της παράδοσης καθώς και να φέρει στο φως νέα στοιχεία από την μακραίωνη αλλά όχι επαρκώς μελετημένη ιστορία της περιοχής προσκαλεί ακαδημαϊκούς, φοιτητές, ιδιώτες ερευνητές και μελετητές να υποβάλλουν τις εργασίες τους για την δημιουργία συλλογικής έκδοσης σχετική με την θεματική:

«Οινιάδες: Ιστορία – Λαογραφία – Πολιτισμός»

Τα άρθρα θα ομαδοποιηθούν ανά συνάφεια και θα συγκροτήσουν αντίστοιχα κεφάλαια. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου θα αναφέρεται το όνομα του ερευνητή που το συνέγραψε ενώ ο οργανισμός μας ως εκδότρια αρχή θα αναλάβει την επεξεργασία του υλικού που θα συγκεντρωθεί, την ταξινόμηση των κεφαλαίων, την έκδοση και την διάθεση του συλλογικού έργου σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. Η συλλογική έκδοση θα παρουσιαστεί στο κοινό και σε σχετική εκδήλωση προκειμένου να πραγματοποιηθεί και συζήτηση επί της συνεισφοράς της στην γνώση της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ως προς τις αναφερόμενες χρονικές – ιστορικές περιόδους των εργασιών. Δηλαδή τα άρθρα δύνανται να καλύπτουν θεματολογία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Παράλληλα τα άρθρα δύνανται και ενθαρρύνονται να εστιάζουν και σε πρόσωπα, κτίρια, τοπωνύμια, μύθους, έθιμα και άλλου είδους στοιχεία που δεν είναι ευρέως γνωστά στο κοινό.

Οδηγίες συγγραφής και κριτήρια επιλογής κειμένων

Τα άρθρα που θα γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να έχουν έκταση έως 12 σελίδες, να περιλαμβάνουν μία περίληψη 100 – 150 λέξεων, που θα συνοδεύεται από μία λίστα με 5, το πολύ, λέξεις κλειδιά. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να έχει μέγεθος χαρακτήρων 12, γραμματοσειρά TimesNew Roman, πλάγια γραφή. Η φράση «Λέξεις κλειδιά» καθώς και οι λέξεις κλειδιά που ακολουθούν θα πρέπει να εμφανίζονται στην ίδια γραμμή (μέγεθος χαρακτήρων 12, γραμματοσειρά TimesNew Roman πλάγια γραφή).

Αμέσως μετά μένει μία κενή γραμμή μεγέθους γραμματοσειράς 16 στιγμές και ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων με γραμματοσειρά 14 στιγμές, έντονα, κεντραρισμένα και αμέσως μετά μια κενή γραμμή μεγέθους γραμματοσειράς 12 στιγμές. Ακολουθούν η ιδιότητα και το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή χώρος εργασίας και στην επόμενη γραμμή το e-mail κάθε συγγραφέα (διαδοχικά για όλους τους συγγραφείς).

Ολόκληρο το κυρίως κείμενο πρέπει να έχει γραμματοσειρά με χαρακτήρες μεγέθους 12, TimesNewRoman, Κανονική Γραφή.

Διάταξη Σελίδων

Η διαμόρφωση και η διάταξη των σελίδων χρειάζεται να συμμορφώνεται με τις εξής παραμέτρους:

α) Μέγεθος Χαρτιού Α4 [210 X 297 mm]
β) Περιθώρια με διαστήματα 2,5 εκ. από όλες τις πλευρές
γ) Μονό διάστιχο
δ) Πλήρης Στοίχιση

Τα κείμενα δύνανται να συνοδεύονται το μέγιστο από 4 εικόνες ή πίνακες το έκαστο και μέσα στο σώμα κειμένου να αναφέρονται με τις φράσεις (Πίνακας 1) ή (Σχήμα 2). Τοποθετούνται όσο το δυνατόν ακριβώς μετά το σημείο στο οποίο αναφέρονται και στοιχίζονται στο κέντρο. Κάτω από κάθε εικόνα ή πίνακα να υπάρχει επεξηγηματική λεζάντα με στοίχιση στο κέντρο,γραμματοσειρά TimesNewRoman 11-στιγμών με έντονη γραφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ή γενικά στοιχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την συγκατάθεση τους.

Παράγραφοι

Σχετικά με πιθανή αρίθμηση κειμένου, η μορφή της αρίθμησης και των κουκκίδων μπορεί να αλλάξει κατά βούληση, π.χ. a), b), c) ή i), ii), iii) κλπ. Δεν θα πρέπει όμως να χρησιμοποιείτε αυτόματη αρίθμηση πουθενά στο κείμενο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποσημειώσεις ή τελικές σημειώσεις. Αν είναι απαραίτητη κάποια επεξήγηση, αυτή θα πρέπει να ενσωματώνεται στο σώμα του κειμένου.

Υποσημειώσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται απαραίτητη κάποια επεξήγηση, αυτή εντάσσεται στο σώμα της εργασίας ή στο παράρτημα και όχι με τη μορφή υποσημειώσεων ή τελικών σημειώσεων.

Παραρτήματα

Αν είναι απαραίτητη η χρήση παραρτήματος, το παράρτημα θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά την ενότητα «Αναφορές».

Βιβλιογραφικές αναφορές

Στην ενότητα «Αναφορές», στο τέλος του άρθρου, θα πρέπει να υπάρχει η αλφαβητική λίστα όλων των αναφορών της εργασίας, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα.

Γίνονται δεκτές πηγές από την Ελληνόγλωσση & Ξενόγλωσση βιβλιογραφία, Άρθρα του έντυπου ή ψηφιακού τύπου, Αποσπάσματα Πρακτικών Συνεδρίων αλλά και πρωτογενείς γραπτές ή προφορικές αναφορές και λοιπά στοιχεία που συμβάλλουν στην εμβάθυνση και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας των Οινιαδών.

Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να παρατίθενται με αλφαβητική σειρά πρώτα οι ελληνόγλωσσες, οι μεταφρασμένες και μετά οι ξενόγλωσσες. Αναγράψτε όλες τις αναφορές σας με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το APAstyle (AmericanPsychologicalAssociation). Ενδεικτικά παραδείγματα αναφορών παρουσιάζονται στην τελευταία σελίδα του παρόντος υποδείγματος.

Η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών θα πρέπει να είναι πλήρης και να περιέχει όλα τα στοιχεία κάθε αναφοράς, ονόματα συγγραφέων, χρονολογία, αριθμούς σελίδων και τόμων (για εργασίες σε περιοδικά, σε πρακτικά και σε κεφάλαια βιβλίων), εκδότες πρακτικών, εκδοτικό οίκο και πόλη έκδοσης (για βιβλία και τόμους).

Στις αναφορές σε πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό θα πρέπει να περιλαμβάνεται το έτος δημοσίευσης ή πρόσφατης ενημέρωσης, η ημερομηνία προσπέλασης, καθώς και η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση του δικτυακού τόπου. Οι συγγραφείς θα πρέπει να ελέγχουν με προσοχή, ώστε να είναι ενεργός ο σύνδεσμος κάθε ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναγράφεται στη λίστα αναφορών.

Προσοχή στους υπερσυνδέσμους. Πρέπει να αποφεύγονται υπερσύνδεσμοι μεγάλης μορφής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι υπερσύνδεσμοι πρέπει να μικραίνουν σε δωρέαν ή άλλες εφαρμογές.

(εφαρμογή shortener, όπως οι δωρεάν εφαρμογές https://bitly.com/ ή https://tinyurl.com/app/ ή με αποκωδικοποίηση μέσω του https://www.urldecoder.org/)

Ενδεικτική Ταξινόμηση στοιχείων:

Για Βιβλία – Επιστημονικά Άρθρα: Όνομα συγγραφέα / – ών, Χρονολογία, Τίτλος, Τόπος Έκδοσης, Φορέας έκδοσης.

Για πρακτικά συνεδρίων: Όνομα Συνεδρίου, Τόπος διεξαγωγής, Χρονολογία, Ηλεκτρονική Παραπομπή στον ιστότοπο του συνεδρίου (αν υπάρχει), Ημερομηνία και ακριβή ώρα τελευταίας ανάγνωσης από το διαδίκτυο.

Για ιστότοπους: Όνομ./νυμο Συγγραφέα, Χρονολογία, Τίτλος άρθρου, Πηγή Εκδότη
Ιστοσελίδας, (π.χ. Εφημερίδα, Ερευνητικό Ίδρυμα, κλπ.), Τεύχος (αν υπάρχει). Διαθέσιμος σύνδεσμος ιστοσελίδας, Ημερομηνία και ακριβή ώρα τελευταίας ανάγνωσης από το διαδίκτυο.

Προαπαιτούμενη μορφή αρχείου

Το αρχείο που θα υποβληθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή .doc (επεξεργαστής κειμένου MicrosoftWord 2003 ή μεταγενέστερο).

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες μορφοποίησης των άρθρων προκειμένου να τηρηθεί η αλληλουχία και η ομοιομορφία της συλλογικής έκδοσης.

Για κάθε αναγκαία διευκρίνιση σε θέματα μορφοποίησης μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση oiniadesdcpress@gmail.com

Ημερομηνία τελικής υποβολής

Οι ερευνητές που επιθυμούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους μπορούν να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση oiniadesdcpress@gmail.com

Ημερομηνία τελικής υποβολής όλων των εργασιών ορίζεται η 16η Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ.

Διευκρινίσεις

Διευκρινίζεται ότι όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από το συνοδευτικό κείμενο των συγγραφέων, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία κατηγοριοποίησης της θεματολογίας του άρθρου. Το σύντομο κείμενο στο σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) χρειάζεται να αναφέρει τα εξής:

α) Τίτλο της εργασίας
β) Το όνομα ή ονόματα του/των συγγραφέα/ων
γ) Την ταχυδρομική και την ηλεκτρονική διεύθυνση του/των συγγραφέα
δ) Κινητό Τηλέφωνο συγγραφέα (Προαιρετικά)

Να σημειωθεί ότι η υποβολή των εργασιών δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευση τους, καθώς ακολουθεί διαδικασία ανώνυμης κρίσης τους, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής).

Πιθανοί παράγοντες που μπορούν να θέσουν εκτός της διαδικασίας ένα άρθρο είναι:

α) Η εκπρόθεσμη υποβολή του
β) Η ανεπαρκής παράθεση πηγών
γ) Η έλλειψη συνάφειας κ.ά.
δ) Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες συγγραφής
ε) Ο προσβλητικός λόγος και οι αγενείς εκφράσεις

Επίσης επισημαίνεται ότι:

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν δημοσιευθεί πουθενά αλλού στην ίδια μορφή και με το ίδιο περιεχόμενο.

Την ευθύνη του περιεχομένου της κάθε εργασίας την έχει αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος ο συγγραφέας (ή οι συγγραφείς της), ο οποίος υποβάλλοντας την εργασία του/τους δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Αν κάποια εργασία είναι βασισμένη σε ήδη δημοσιευμένη εργασία του συγγραφέα σε πρακτικά συνεδρίου, άλλους τόμους περιοδικών ή σε μέρος άλλου βιβλίου, δεν μπορεί να υποβληθεί αυτούσια εκτός και αν έχει υποστεί σημαντική αναθεώρηση σε μεγάλο ποσοστό, ώστε να μπορεί να αποτελεί νέα εργασία.

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Αιτωλ/νία