Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 8η Ιανουαρίου

Καλεντάρι της 8ης Ιανουαρίου
Έρευνα - Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας

1897: «Μετά το Σικάγον και το Λονδίνον, το Αγρίνιον»

8 Ιανουαρίου 1897

Στις 24 Μαΐου του 1898 συγκεντρώθηκαν στο Αγρίνιο εβδομήντα δύο γυναίκες σε ένα πρωτοποριακό για την εποχή του συνέδριο με θέμα: «Ποια πρέπει να είναι η θέσις της Ελληνίδος εις την οικογένεια και την κοινωνία». Ήταν τόσο πρωτοποριακό για τον καιρό και τα ήθη εκείνων των χρόνων που τα δημοσιεύματα στον αθηναϊκό ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο είχαν ξεκινήσει ένα χρόνο πριν.

Η αθηναϊκή εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, στο φύλλο της, που κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου του 1897, γράφει: «Πυρετώδεις προετοιμασίαι γίνονται εις το Αγρίνιον διά το συνέδριον των γυναικών, περί ου προ καιρού εγράψαμεν. Μετά το Σικάγον και το Λονδίνον, το Αγρίνιον. Η μετάβασις δεν είνε πολύ απότομος. Η γυναικεία πρόοδος δεν έχει μέτρον και χρόνον. Αι κυρίαι του εν Αγρινίω Συλλόγου, ενώ καταγίνονται εις την προετοιμασίαν του διακόσμου της πόλεώς των, έχουν καιρόν να εξακοντίζουν και διπλώματα εις τας τέσσαρας της Ελλάδος γωνίας. Ολίγαι κυρίαι των Αθηνών, οπωσδήποτε γνωσταί, δεν έλαβον τοιαύτα διπλώματα. Ως ηκούσαμε δε, πρόκειται να έλθη εκ Λονδίνου και να παραστή εις το εν Αγρινίω συνέδριον και η Α. Αυτοκρατορική Υψηλότης η Πριγκίπισσα Κομνηνή. Τι έχει να γείνη, τι έχει να γείνη! (Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του προτύπου).

ΕΜΠΡΟΣ, φύλλο 8/1/1897, σελ 3
Φωτογραφία: Ο τίτλος της πρώτης σελίδας του ανάτυπου της ανακοίνωσης του συνεδρίου
Διαβάστε περισσότερα
με click στο Posted in Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ...