Μεσολόγγι: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00.

Πρόσκληση

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α’), της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643- 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 71πς εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/190/οικ.280/07.01.2022, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Η επόμενη μέρα της διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και η εκτέλεση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος για την εναπόθεση σε όμορους ΧΥΤΑ (εισηγητής κ.Κων/νοςΛύρος-Δήμαρχος). (Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω της σημαντικότητας του θέματος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Τσώλος

 


AgrinioStories