Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 1 Ιουλίου

1 Ιουλίου 1944

Η μάχη της Αβόρανης

«Κατά τον Ιούλιον 1944 και βάσει πληροφοριών περί καθόδου τμημάτων του 2/39 Συν/τος του Ε.Λ.Α.Σ. υπό τον Ζούλα εις το χωρίον Αβόρανη, απεστάλη λόχος ενισχυμένος υπό τον λοχαγόν Παναγιώτου Πέτρο προς αντιμετώπισίν των.

Πράγματι το εν λόγω χωρίον  καταληφθέν υπό των Τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. απετέλεσε ένα ορμητήριον τρόπον  τινά δι’ αυτούς, με απώτερον σκοπόν την διαρκή παρενόχλησιν της πόλεως Αγρινίου.

Με την άφιξιν του λόχου  έξωθεν του χωρίου, έλαβε την επαφήν με τα πρώτα τμήματα του εχθρού, άτινα ως εξετιμήθησαν υπό του λόχου, υπερέβαινον την ημετέραν δυνάμεων εις άνδρας και πυρά.

Συγκεντρώσας στοιχεία και εκτιμήσας την όλην παρουσιαζομένην τακτικήν κατάστασιν του εχθρού υπερβαίνουσα εις δυνάμεις και όπλα, ηρκέσθη να διατηρήση την επαφήν του καθ’ όλον το διάστημα της ημέρας και νυκτός, χωρίς πρόθεσιν επιθετικής ενεργείας, αναφέρας το τοιούτον εις το Τάγμα και αιτούμενος ενισχύσεις προς αντιμετώπισιν του εχθρού δι’ αναλήψεως επιθετικού αγώνος.

Πράγματι την επομένην πρωίαν, λόχος υπό τον υποφαινόμενον αφιχθείς εκείσε και αντιληφθείς την όλην κατάστασιν ως είχεν εκ της πραγματικότητος, διετάχθη επιθετική ενέργεια ήτις, αρξαμένη τας  π.μ. ώρας διήρκησεν επί τριήμερον, με σοβαράς απωλείας  του εχθρού και με τελικόν αποτέλεσμα της καταλήψεως του χωρίου Αβόρανη και την απηνή καταδίωξιν του εχθρού».

 

Πηγή: «Περί της ιστορίας του Τάγματος Ασφαλείας Αγρινίου από της 21ης Φεβρουαρίου 1944, ότε συνεκροτήθη, μέχρι της 14ης Σεπτεμβρίου 1944, ότε διελύθη» Αρχείο Αγρινίου | Τεύχος 2 | σελ 30

 

Φωτογραφία: Η γέφυρα της Αβόρανης
Επιμέλεια: Λ. Τηλιγάδας