«Έκθεση δράσης EOEA Βάλτου» (6) – Μάχη Τσακνοχωρίου

«Έκθεση δράσης EOEA Βάλτου» (6)
Μάχη εις Άγιον Γεώργιον Τσακνοχωρίου
από 2 έως 3 Οκτωβρίου 1943

Την 30ην Σεπτεμβρίου ελήφθη διαταγή του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής όπως καταστραφούν αι τηλεγραφικαί και τηλεφωνικαί γραμμαί μεταξύ Αγρινίου – Άρτης. Κατηρτίσθησαν αμέσως πρόχειρα συνεργεία καταστροφών τινα και από της νυκτός της 30 Σεπτεμβρίου έσπευσαν προς την δημοσίαν οδόν Αμφιλοχίας – Άρτης.

Ταυτοχρόνως με την υπάρχουσαν την στιγμήν εκείνην εις την έδραν του Αρχηγείου δύναμιν – ΙΥ Τάγμα, Λόχον Μηχανημάτων – κατήλθον προς την περιοχήν του Μακρυνόρους όπου και έφθασαν την νύκταν της 1ης Σεπτεμβρίου. Εκεί και παρά την θέσιν Άγιος Γεώργιος διεξήχθη από της επομένης σφοδρά μάχη εναντίον Γερμανικού Τμήματος, το οποίον εγκλωβισθέν εσφυροκοπήθη καθ’ όλην την ημέραν και νύκταν της 2ας και 3ης Οκτωβρίου, ότε καταφθάσασαι νέαι Γερμανικαί δυνάμεις εξ Αμφιλοχίας και Άρτης κατώρθωσαν, κατόπιν σφοδρού αγώνος ν’ απαγκιστρώσουν το προαναφερθέν τμήμα.

Αι απώλειαι του εχθρού ανήλθον εις 25 νεκρούς εν οις και εις αξιωματικός και υπερδιπλασίους τραυματίας. Εκ των ημετέρων εφονεύθησαν ο Ανθλγός Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, ο οπλαρχηγός Γ. Τολιάς και Ευστράτιος Ρήγανης και ο αντάρτης Χρ. Πολύζος. Ετραυματίσθησαν επίσης δύο αντάρται. Σχετικώς με την μάχην αυτήν ελήφθη το κάτωθι έγγραφον της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής:

Βρεττανική Στρατιωτική Αποστολή εν Ελλάδι
Προς τον Αρχηγόν Βάλτου Στυλ.Χούταν
Επιθυμώ να συγχαρώ τας Εθνικάς Ομάδας Βάλτου διά την προθυμίαν και την πληρότητα με την οποίαν εξετέλεσαν την τελευταίαν διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής διά ν’ αποκόψουν τας τηλεφωνικάς και τηλεγραφικάς γραμμάς εις Βάλτον, εκ μέρους της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής.
Επιθυμώ επίσης να συγχαρώ όλους εκείνους οι οποίοι με αποφασιστικότητα και επιτυχίαν εκτύπησαν τους Γερμανούς.
Εδείξατε ότι οι Γερμανοί δεν είναι καλλίτεροι εις τα όρη από τους Ιταλούς και με την μαχητικήν ψυχήν σας εταπεινώσατε αρκετά το ηθικόν των Ούννων. Παρακαλώ δεχθήτε τα συλλυπητήριά μου διά την απώλειαν των πολυτίμων εκείνων Ελλήνων οι οποίοι έπεσαν κατά τας επιχειρήσεις.

7.10.1943
W.S.JORDAN MAJOR

Αμυντική μάχη εναντίον Γερμανών και ΕΛΑΣ ταυτοχρόνως εις θέσιν Καταβόθρα Άρτης, την 23ην Οκτωβρίου 1943.

Τα ημέτερα τμήματα συνεπτύχθησαν κατόπιν σκληρού αγώνος και με αρκετάς απωλείας.

Επιχείρησις του Ιου υπ’ εμέ Τάγματος του Αρχηγείου Βάλτου, εις Άγιον Γεώργιον Φιλιππιάδος εναντίον Γερμανικής Φάλαγγος αποχωρούσης προς Ιωάννινα – Αλβανίαν.

Ανετινάχθησαν διά παγίδων δύο (2) τεθωρακισμένα οχήματα του εχθρού και πλέον των 20 αυτοκινήτων κατεστράφησαν. Αι απώλειαι του εχθρού ανήλθον εις 100 περίπου νεκρούς και τραυματίας. Ημέτεραι απώλειαι: Είς νεκρός (Σμηνίας Κ.Ζαχαράκης) και τινες τραυματίαι. Σχετικώς είχε ληφθή το κάτωθι έγγραφον του Στρατηγού Ζέρβα:

Ε.Ο.Ε. – Ε.Ο.Ε.Α. – Γενικόν Αρχηγείον Γραφείον Αρχηγού
Προς τον Αρχηγόν Βάλτου κ.Σ.Χούταν
Όπου
Για τα ηρωϊκά κατωρθώματα του Ιου τάγματός σου δεν έχω παρά να σε συγχαρώ με όλη μου την καρδιά και παρακαλώ να διαβιβάσετε σ’ όλους τους αξιωματικούς και αντάρτας την ικανοποίησίν μου διά το θάρρος και την αυτοθυσίαν την οποίαν επέδειξαν κατά τας τελευταίας μάχας κατά των Γερμανών.

Σ.Δ.Γ.Α. 30.9.1944
Ο Γ.Αρχηγός
Ν. Ζέρβας

 

Φωτογραφία: Μνημείο της μάχης του Μακρυνόρους
Πηγή

AgrinioStories