3 Οκτωβρίου 2022

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 6 Σεπτεμβρίου…

Καλεντάρι της 6ης Σεπτεμβρίου του:

1951: Αίτημα των φίλων του Σ. Βενιζέλου
να έρθει στο Αγρίνιο

 

6 Σεπτεμβρίου 1951

 

Τρεις μέρες πριν από τις εκλογές του 1951, όπως μαθαίνουμε από τις σελίδες της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, οι Αγρινιώτες φίλοι του Σοφοκλή Βενιζέλου ζητούν με τηλεγράφημά τους, να επισκεφθεί την πόλη τους: «Εις τα γραφεία του Κόμματος εξακολουθούν να καταφθάνουν τηλεγραφήματα από τα διάφορα επαρχιακά κέντρα διά των οποίων ζητείται, όπως ο κ. Βενιζέλος επισκεφθή και τας πόλεις εκείνας τας οποίας δεν κατέστη δυνατόν να επισκεφθή μέχρι τούδε. Διάφοραι οργανώσεις των πόλεων Αγρινίου Ναυπάκτου και Μεσολογγίου διετύπωσαν τηλεγραφικώς την παράκλησιν απ’ ευθείας προς τον κ. Βενιζέλον, όπως είτε κατά την μετάβασίν του εις τας Πάτρας είτε κατά την επιστροφήν του διέλθη εκ των πόλεών των, όπου ο λαός του ετοιμάζει θερμοτάτην υποδοχήν». (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 6.9.1951, σελ 6)

 

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Ο Σοφοκλής Βενιζέλος (όρθιος δεξιά) με τον πατέρα του και την Κατερίνα (Καθλήν) Ζερβουδάκη, Νίκαια, 1921. (Πηγή: wikimedia.org)

AgrinioStories | Πηγή: Αρχείον Αγρινίου