«Διαμαρτυρόμεθα εντόνως δια επαχθείς και αυθαιρέτους… κατατάξεις»

«Διαμαρτυρόμεθα εντόνως
δι επαχθείς και αυθαιρέτους κατατάξεις»

Ζητώντας να φορολογηθούν δίκαια, οκτώ πρόεδροι συνδικαλιστικών φορέων της περιοχής έστειλαν τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης Σοφοκλή Βενιζέλο, τον Αντιπρόεδρο, τον Yπουργό Οικονομικών και τους δύο Αιτωλοακαρνάνες υπουργούς, τον Παιδείας Γιώργο Αθανασιάδη – Νόβα και τον Εσωτερικών Παυσανία Κατσώτα, με το οποίο διαμαρτύρονταν για «επαχθείς και αυθαιρέτους κατατάξεις» του οικονομικού εφόρου της περιοχής, που δεν στηρίζονταν στην πραγματικότητα. Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

«Διαμαρτυρόμεθα εντόνως διά επαχθείς και αυθαιρέτους, καθ’ ο μη στηριζομένας πραγματικότητα κατατάξεις οικονομικού εφόρου καθαράς προσόδου τετάρτης κατηγορίας ανελθούσης μέχρι εικοσαπλασίου καταβαλλομένου πρότερον φόρου καθώς και δι’ αδικαιολογήτως υψηλόν καθορισμόν ποσοστών καθαρών κερδών.

Ζητούμεν:

  • Πρώτον. Νέαι κατατάξεις ισχύσουν από 1ης Ιουλίου 1950.
  • Δεύτερον. Κατατάξεις ενεργήση φορολογική επιτροπή με συμμετοχή φορολογουμένων τάξεων.
  • Τρίτον. Μειωθή ποσοστόν καθαρών κερδών και κατοχυρωθή τούτο δεόντως προς αποφυγήν υπερβασιών.
  • Τέταρτον. Γίνη σύστασις εις οικονομικούς εφόρους ίνα κρίνουν μετά προσοχής και βάση πραγματικών δεδομένων ποσών κύκλου εργασιών και υπερβάλλοντα ποσοστά καθαρών κερδών.
  • Πέμπτον. Διαταχθή αναστολή ενεργείας νέων κατατάξεων και εκδικάσεως ενστάσεων μέχρις εκδηλώσεως αποφάσεων κυβερνήσεως.

Ελπίζομεν κυβέρνησις επιδείξη ενδιαφέρον και αποδεχθή δίκαια αιτήματά μας, αποβλέποντα ουχί αποφυγήν φορολογίας, αλλά μόνο απονομήν φορολογικής δικαιοσύνης»[1].

Το τηλεγράφημα υπογράφουν ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθ. Παπαλέξης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Ζώης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Ελαιών, Χρ. Κομπορόζος, ο Πρόεδρος του Καπνεμπορικού Συλλόγου, Κων. Χασουράκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Αποικιακών, Φώτης Στρανομίτης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Καπνού, Θωμάς Αντωνάτος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων, Γεώργιος Τρίχας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Αλωνιστικών Συγκροτημάτων Πέτρ. Μαμπωνιώτης.

 

1. ΕΜΠΡΟΣ 4/4/1950

AgrinioStories