Αγρίνιο – ΚΕΔΑ: Ζητά δασκάλους για τα τμήματά της

Προκήρυξη για πρόσληψη
καλλιτεχνικού προσωπικού στην ΚΕΔΑ του Δήμου Αγρινίου

Προκειμένου να λειτουργήσουν τα καλλιτεχνικά τμήματα της ΚΕΔΑ του Δήμου Αγρινίου η επιχείρηση κοινοποίησε προκήρυξη για πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στα παρακάτω τμήματα:

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  έχουν ηλικία από 21  ετών και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας (άρθρο 13 του Ν.3584/2007).

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας
  2. Αντίγραφα Διπλωμάτων και πτυχίων, (ειδικά τυπικά προσόντα)
  3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
  4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  1. Βεβαίωση σπουδών τέκνου σε περίπτωση φοιτητών – σπουδαστών. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ
  2. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται: αν υπηρετεί ή υπηρέτησε στο Δημόσιο, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αν εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία. ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κανένα από τα εγκλήματα του άρθρου 22 του Π.Δ. 611/77 έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Η πρόσληψη των επιτυχόντων καθώς και το σύνολο ωρών διδασκαλίας που θα τους ανατεθούν, θα εξαρτηθεί από τoν αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε τμήμα ή σχολή.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου» στην οδό Στρ. Παν. Δαγκλή 27 στο Αγρίνιο,  (τηλέφωνα επικοινωνίας 26413 60613 Έφη Τσακανίκα– 26413-60615 Ηλία Χειμώνα),  μαζί με τα  αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν, οι υποψήφιοι τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους απορρίπτεται.

Προτιμητέα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο e-mail: efitsakanika@yahoo.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, ημερολογιακές και αρχίζει από τις 18 Ιουλίου και λήγει στις 28 Ιουλίου 2023.

 

Δείτε περισσότερα στο link που ακολουθεί:
Προκήρυξη πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού.


AgrinioStories