«Σήμερον την 9η πρωινήν εγένετο η εκτέλεσις εις τον παρά τω Γηροκομείω χώρον του Κ. Κόκκιου όστις είχε καταδικασθή […] ως ένοχος της δολοφονίας των […]