Ο Ιατρικός Σύλλογος επιθυμεί να προσλάβει δύο άτομα

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου (Ι.Σ.Α)
επιθυμεί να προσλάβει δύο άτομα 4ωρης απασχόλησης»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου (Ι.Σ.Α), σύμφωνα με τις αποφάσεις της 8ης και 1οης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 22-03-2023 και 07-06-2023 αντίστοιχα και σύμφωνα τις ανάγκες της υπηρεσίας, επιθυμεί να προσλάβει δύο άτομα 4ωρης απασχόλησης πενθήμερο για ένα έτος, για τη λογιστική και γραμματειακή του υποστήριξη. Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν:

Α. Ένα (1) άτομο ΠΕ με απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ
 • Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση Γαλλικής γλώσσας
 • ECDL σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ιδίως σε προγράμματα Office-Διαδίκτυο
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή Α τάξης
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην κάλυψη αναγκών γραμματειακής υποστήριξης

Β. Ένα (1) άτομο ΠΕ ή ΤΕ με απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ
 • Καλή Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (θα προτιμηθεί η γνώση Αγγλικών)
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (ECDL)
 • Εργασιακή εμπειρία στην εξυπηρέτηση πολιτών και τουλάχιστον 1 έτους εμπειρία στην κάλυψη αναγκών γραμματειακής υποστήριξης (θα προτιμηθούν άτομα με προϋπηρεσία σε ιατρείο)

Για τους άνδρες απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού ότι έχει υπηρετήσει την στρατιωτική θητεία ή έχει νομίμως απαλλαγεί από αυτή.

Επιπρόσθετα προσόντα μπορούν να κατατεθούν και θα συνεκτιμηθούν.

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλλει μια μόνο αίτηση και μόνο για μια (1) από τις δύο προκηρυγμένες θέσεις.  Την «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας» μπορεί να την εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr .

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επταμελή Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου που έχει συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου δεν αναλαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων που θα υποβάλλουν αιτήσεις για την ανάληψη έργου και επιφυλάσσεται να λάβει ελεύθερα τις αποφάσεις του, με αποκλειστικό γνώμονα και προκειμένου να διαφυλάξει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Σε ουδεμία περίπτωση γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ των υπολοίπων υποψηφίων που μετέχουν στην πρόσκληση για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση εις βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου. Η αρμόδια επιτροπή, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη. Κάθε θέμα που θα ανακύψει θα λύνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Σ.Α και το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 03 Ιουλίου 2023 μέχρι Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 στο γραφείο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, Ηλία Ηλιού 5, 30100 Αγρίνιο, και από ώρες 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • αίτηση
 • σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να ακολουθούνται από επίσημη μετάφραση του υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)
 • στοιχεία που αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λαμβάνει ο φάκελος από την γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου.

Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου.

 

 


AgrinioStories