Μεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους

Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού
και µεταφορά οργανικών µονάδων
και θέσεων προσωπικού στους δήµους

Εγκύκλιο η οποία έρχεται σε συνέχεια του ν. 5056/2023 (Α΄163) που αφορά στην «Αναµόρφωση του συστήµατος διακυβέρνησης Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού κ.οκ.», ο οποίος περιλαµβάνει σειρά διατάξεων για την κατάργηση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ βαθµού, µε αντίστοιχη πρόβλεψη για τη µεταφορά του προσωπικού στον οικείο δήµο, εξέδωσε το υπουγείο Εσωτερικών, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµήτρης Κιρµικίρογλου .

«Με τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις», αναφέρει η εγκύκλιος, «επιλύονται ζητήµατα δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα, µεταξύ άλλων και λόγω υποστελέχωσης, συγκεντρώνοντας το ανθρώπινο δυναµικό στον οικείο δήµο. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στη δηµοτική αρχή, της βέλτιστης κατανοµής του µεταφερόµενου προσωπικού στις υπηρεσίες του δήµου, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για ορθολογική διαχείριση του προσωπικού, µέσω ενιαίου πλέον προγραµµατισµού προσλήψεων και ενιαίας κάλυψης θέσεων µε το σύστηµα κινητικότητας των υπαλλήλων, καθώς και µε την αξιοποίηση ενιαίας διαδικασίας επιλογής προϊσταµένων των οργανικών µονάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η µεταφορά οργανικών µονάδων και προσωπικού στον οικείο δήµο, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη άσκηση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων κατά το µεταβατικό στάδιο, που θα διανυθεί, µέχρι την τροποποίηση του ΟΕΥ του δήµου.

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29 του ν. 5056/2023 (Α΄163), προβλέπεται ότι το σύνολο του υφιστάµενου προσωπικού των καταργούµενων νοµικών προσώπων µεταφέρεται στον «µητρικό» δήµο, διατηρώντας την ίδια εργασιακή σχέση και µάλιστα λαµβάνεται µέριµνα και για την ολοκλήρωση των εκκρεµών διαδικασιών προσλήψεων και µετατάξεων, προς ενίσχυση των υπηρεσιών του δήµου.

Κατόπιν των ανωτέρω, αναφέρεται στην αντίστοιχη εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο, παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές ρυθµίσεις, καθώς και τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη µεταφορά του προσωπικού, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου.»

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ

 


Διαβάστε ΕΙΔΗΣΕΙΣ που ενδιαφέρουν
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories