Μεσολόγγι: Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 18/2

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα την 18η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα,Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200).

Πρόσκληση

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣτηρώντας το νομοθετικόπλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσήςτου, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικέςδιατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α ́),της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021(ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) καιτης 74ηςεγκ.ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/201/οικ.1827/07.02.2022για συζήτηση σταπαρακάτω θέματα:

  1. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων έτους 2022 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).
  2. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση καιεκποίηση ακίνητων του Δήμου έτους 2022 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).
  3. Προβλήματα Νοσοκομείου Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Γεωργ. Σωτηρακόπουλος–Αντιδήμαρχος).
  4. Έγκριση αδελφοποίησης με το Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
  5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με 1η προσθήκη στον κανονισμόκοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).
  6. Έγκριση πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

Παρακολουθήστε τη συνεδρίαση ΕΔΩ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Τσώλος


AgrinioStories