Επιχειρησιακό κοινόχρηστων και κοινωφελών στο Ξηρόμερο

Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου
για την εξασφάλιση κοινόχρηστων
και κοινωφελών χώρων του Δήμου Ξηρομέρου

Ο Δήμος Ξηρομέρου, ολοκλήρωσε την εκπόνηση του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Ξηρομέρου», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», από το οποίο χρηματοδοτείται.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (ΕΣΕΚΚ) στοχεύει στη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση και αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων των Δήμων, για την ιεράρχηση όλων των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων που κινδυνεύουν να απωλέσουν τον κοινόχρηστο/κοινωφελή χαρακτήρα τους, εντός μιας πολεοδομικής ενότητας λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) καθορίζεται από το άρθρο 92 του ν.4759/2020 και συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών και της τροποποίησής της (Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54863/708/30-05-2022. Στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, όλοι οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Καταγράφεται η θεσμοθετημένη κατάσταση, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020. Επιπλέον ιεραρχείται η απόκτησή τους με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης

Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων του Δήμου Ξηρομέρου, υλοποιήθηκε:

Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη συνέχεια,

Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ.5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020.

Για κάθε Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα όπου έγινε η εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου πόλης παραδόθηκε η αντίστοιχη Τεχνική-αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύεται από μία Γεωχωρική Βάση Δεδομένων η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • 1. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο και Κοινόχρηστους και
  • 2. Κοινωφελείς χώρους που δεν έχουν απαλλοτριωθεί.

Η ψηφιακή μορφή είναι (όπως και του «μητρικού» επιπέδου) σε ανοικτό μορφότυπο ESRI Shapefile.

Η Τεχνική Έκθεση τεκμηριώνει το περιεχόμενο της Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων, δίνοντας τα απαραίτητα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί» της γεωχωρικής βάσης δεδομένων.

Με την υπ’αριθ. 11/2023 (ΑΔΑ: 6ΩΙ5ΩΚΖ-4ΘΝ) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου εγκρίθηκαν τα παραδοτέα (Γεωχωρική Βάση Δεδομένων και Τεχνική Έκθεση) του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Ξηρομέρου, τα οποία επισυνάπτονται.

Εκ του Δήμου Ξηρομέρου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΕΔΩ

 

 


Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις
που αφορούν στην ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories Αιτωλοακαρνανία