Δήμος Αγρινίου – Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους

Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους
Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίουενημερώνει ότι, σύμφωνα με το νέο νόμο 5036/2023 άρθρο 90, οι οφειλές προς τους Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες µετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να ρυθμιστούν σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των 100 δόσεων.

Οι δημότες οι οποίοι πληρούν τους όρους ένταξης στη ρύθμιση μπορούν να προσέλθουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου έως την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβούγια να καταθέσουν αίτηση ρύθμισης έχοντας μαζί τους απαραίτητα τα έγγραφα των όρων υπαγωγής ρύθμιση τα οποία αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

Ποιοι υπάγονται στην ρύθμιση του Ν.5036/ 2023

  • Α). Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 90 του Νόμου 5036/23 στην ρύθμιση υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες µετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, και ρυθμίζονται σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις για μερικώς συνεπείς δημότες υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο.
  • Β). Επίσης βάσει των παραγράφων 7 έως 10 του άρθρου 90 Ν.5036/2023 παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των 100 δόσεων των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ:Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ: Α΄ 256)και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία.
  • Γ). Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ.
  • Δ). Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν όλα τα ευεργετήματα των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Όροι υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α (παραγρ.1,5,7 άρθρο 90 Ν.5036/2023 )

  • α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των εκατό (100) δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.
  • β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.(Αντίγραφα εκκαθαριστικού να προσκομίζονται στο Ταμείο)
  • γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.(Να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση)

5. Προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση των τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεων, αν έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση

7. Ρυθμίσεις των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023, δύνανται να αναβιώσουν με πληρωμή δύο (2) δόσεων έως την 31η.7.2023, δηλαδή της τρέχουσας δόσης και μίας επιπλέον που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.

10. Προκειμένου να αναβιώσει η ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων, αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση. Αν ο οφειλέτης έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, του δίδεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας, προς τον σκοπό αναβίωσης των ρυθμίσεων των εκατό (100) δόσεων και υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών του.

Για ραντεβού κατάθεση και έλεγχο δικαιολογητικών μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου-Αγρινίου Ειρήνη Παλιογιάννη, τηλ. 26413-60462 ή στο emailrpaliogianni@agrinio.gr και Μαραγκούλα Θεόδωρο τηλ:26413 -60481

 

 


AgrinioStories