Δημ. Συμβ. Αγρινίου 27/11 – Δύο συνεδριάσεις

Για δύο συνεδριάσεις, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου,
κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Αγρινίου
Η 1η είναι ειδική και αφορά στον ισολογισμό του Δήμου
και η 2η είναι Τακτική με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη
που αφορόύν σε «έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης»
και «στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων»

Τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023,στις 6:00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο
Αγρίνιο, θα πραγματοποιηθεί η 1η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αγρινίου». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 206/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.

Την ίδια ημέρα (Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023), στις 7:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 11η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου στην ίδια αίθουσα και θέση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • 1. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2023. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 290/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
 • 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 291/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
 • 3. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 129&149/2023 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας και οι
  υπ’ αριθμ. 36&38/2023 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος.

  • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου.
 • 4. Έκτακτη επιχορήγηση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αγρινίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος των Επιτροπών κ. Ζαρκαβέλης.
 • 5. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου, σχολικού έτους 2024 – 2025. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 20/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.
  Ζαρκαβέλης.
 • 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης.
 • 7. Διαγραφή οφειλών, προσαυξήσεων και χρέους από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών και Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους Δήμου Αγρινίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης.
 • 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών πινακίδων σήμανσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης.
 • 9. Έγκριση παράτασης ισχύος της υπ’ αριθμ. 43477/3-7-2023 σύμβασης του Δήμου Αγρινίου για την προμήθεια με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Αγρινίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης.
 • 10. Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου της πλατείας Μητροπολίτη Χριστοφόρου στο Αγρίνιο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης.
 • 11. Πρόωρη λύση μίσθωσης περιπτέρου της οδού Λ. Μαβίλη στο Αγρίνιο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης.
 • 12. Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ. 78470/19-12-2022 σύμβασης με τον οικονομικό φορέα Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ασφάλιση του νεοαποκτηθέντος οχήματος τύπου VAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΤΥ 3132. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης.
 • 13. Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. πρωτ. 53225/9-9-2022 σύμβασης
  με τους οικονομικούς φορείς: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για την προμήθεια ειδών σίτισης Κοινωνικού Παντοπωλείου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής.
 • 14. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Αγροτική οδοποιία εκτός οικισμών Τ.Κ. Αμπελίων, Τ.Κ. Ποταμούλας, Τ.Κ. Αγ. Βλασίου της Δ.Ε. Παρκαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
 • 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης “ΠΟΣΜΕ” Αγρινίου», προϋπολογισμού 34.715,25 € (χωρίς Φ.Π.Α. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.

Θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων:

 • 16. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ενταγμένης στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αγρινίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης.
 • 17. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Υποέργο α/α 1 «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας» και στο Υποέργο α/α 2 «Υπνωτήριο», της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου (συνέχιση δράσης)» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6001977 που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής.
 • 18. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Υποέργο (Α/Α1) «Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο (Συνέχιση Δράσης) Δήμου Αγρινίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001975 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής.
 • 19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001988» και προϋπολογισμό 1.001.262,71 € του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής.
 • 20. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού της πράξης: «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001941 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα
  «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής.
 • 21. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
  22. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευές πεζοδρομιών – διαμορφώσεις ραμπών ΑΜΕΑ οδών Δήμου Αγρινίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
 • 23. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες με υπέρβαση λόγω αύξησης της αναθεώρησης) του έργου: «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κλειστού γυμναστηρίου δημοτικού αθλητικού κέντρου (ΔΑΚ) “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 820.000,00 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
 • 24. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΝΤΜΕ, της 1ης Σ.Σ. και της 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση παραλίμνιων κοινοχρήστων χώρων αναψυχής Δήμου Αγρινίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
 • 25. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις – βελτιώσεις οδών κέντρου πόλης Αγρινίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
  26. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., υπερβατικού ως προς την αναθεώρηση, του έργου: «Αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου στη Τ.Κ. Ματαράγκας και μετατροπή του σε
  πολιτιστικό κέντρο». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
 • 27. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβασης αναθεώρησης) και του 1ου Α.Π.Ε. της 1η Σ.Σ. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου
  Αγρινίου» με κωδικό MIS 5056324 ΕΣΠΑ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.

 


Διαβάστε όλες τις ειδήσεις
που αφορούν στο AΓΡΙΝΙΟ
κάνοντας clik πάνω στον σύνδεσμο που ακολουθεί

AgrinioStories