Αγρίνιο – Εγκρίθηκε ο ισολογισμός του Δ. Αγρινίου

Στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ισολογισμού
και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού
έτους 2021 Δήμου Αγρινίου προχώρησε
το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης στον Ισολογισμό του Δήμου καταγράφεται πλεόνασμα  616.119,87  ευρώ γιατο 2021:

« Ο Δήμος μας είναι από εκείνους που έχει όλα τα στοιχεία μια υγιούς Οικονομικής Μονάδας αφού:

  • α) Έχει πλεόνασμα στα ίδια κεφάλαια
  • β )Δεν έχει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
  • γ) Εξοφλεί εμπρόθεσμα όλες τις υποχρεώσεις του
  • δ )Σχηματίζει προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και επισφαλείς απαιτήσεις ακολουθώντας τις λογιστικές αρχές
  • ε) Οι δείκτες ρευστότητας δείχνουν ότι καλύπτει με άνεση τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του (μόνο από τα τραπεζικά διαθέσιμα στις 31/12/2021 ο Δήμος μπορούσε να καλύψει κατά 9 φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του)

Τα συνολικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2021 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των

  • 37.398.589,93 έναντι € 33.687.550,46 της χρήσεως 2020, σημειώθηκε δηλαδή μια αύξηση  των εσόδων ποσού 3.711.039,47 €.
  • Τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2021 ανήλθαν στο ποσό των € 36.782.470,06 έναντι € 33.296.427,65  της χρήσης 2020, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση των εξόδων ποσού 3.486.042,41 €.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των  17.243.244,86 έναντι ποσού  16.786.499,68 την προηγούμενη χρήση. Τα διαθέσιμα του Δήμου διατηρούνται σε  υψηλά επίπεδα, στο ποσό των € 8.615.524,00.

Διαχειριζόμαστε τους οικονομικούς μας πόρους με διαφάνεια και υπευθυνότητα  και παράγουμε έργο μετρήσιμο καιωφέλιμο για όλους. Είμαστε σε θέση να στηρίξουμε την κοινωνία, τους Δημότεςκαι τα έργα γιατί η δουλειά μας αντικατοπτρίζει επιδόσεις πουυποστηρίζονται από σωστή δημοσιονομική διαχείριση”.

 


AgrinioStories