Ξηρόμερο – Ανοικτή διαδικασία: Προμήθεια τηλεμετρίας

Πρόσκληση – γνωστοποίηση διαγωνισμού έργου:
«Προμήθεια τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης
οικισμών Αστακού, Μύτικα, Κανδήλας Δήμου Ξηρομέρου»,
προϋπολογισμού 2.480.000 €.

Ο ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης οικισμών Αστακού, Μύτικα και Κανδήλας ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

(CPV):
32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου),
32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης),
38411000-9 (Υδρόμετρα)
Εκτιμώμενης αξίας (2.480.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

-Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως εξής:
Γενικό Σύνολο: 2.000.000,00 €, Φ.Π.Α. 24%: 480.000,00 €, συνολική δημόσια δαπάνη :2.480.000,00 €

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ στην διεύθυνση (URL): www.dimosxiromerou.gr Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του N. 4412/16 κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (άνω των ορίων) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.

Πληροφορίες: ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dimosxiromerou.gr
Τηλέφωνο: +30 2646360526

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 311 του Ν. 4412/2016). Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/07/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

  • α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
  • β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  • γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού σαράντα χιλιάδων (40.000 €) ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον τριάντα ημερών (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/ εγκατάστασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δώδεκα (12) μήνες για την παράδοση και δυο (2) μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (480.000,00€), [ήτοι συνολικά δυο εκατομμύριων τετρακόσιων ογδόντα χιλιάδων ευρώ 2.480.000,00€] και θα χρηματοδοτηθεί από: το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» απόφαση ένταξης Αναπληρωτή Υπουργού με αρ. πρωτ: 9866/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΤΜ46ΜΤΛ6-Α9Ρ)

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ με το αρμόδιο όργανο της.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την με αρ. πρωτ.: 7336/16-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012894185) αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. : 64/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου.

 

Δείτε ΕΔΩ τα τεύχη

 

 


AgrinioStories