Ξηρόμερο – Αναβάθμιση των υποδομών στα λιμάνια Αστακού και Μύτικα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
για την αναβάθμιση των υποδομών
στα λιμάνια Αστακού και Μύτικα στο Δήμο Ξηρόμερου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης και παροχής γενικών υπηρεσιών: «Αναβάθμιση υποδομών των λιμένων Αστακού και Μύτικα στο Δήμο Ξηρόμερου»

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης και παροχής γενικών υπηρεσιών: «Αναβάθμιση υποδομών των λιμένων Αστακού και Μύτικα στο Δήμο Ξηρόμερου», συνολικού προϋπολογισμού 312.782,23 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%, Φ.Π.Α. 24%: 75.067,74 €) και 387.849,97 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 (Βιβλίο ΙΙ) του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και με τις διατάξεις της οικείας διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Είδος αναθέτοντα φορέα: Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Αστακός Αιτ/νίας, Τ.Κ. 30006
Κωδικός NUTS: EL631
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Οδός Σταυροπούλου 31 (Ραδιομέγαρο) – Τ.Κ. 30200)
Πληροφορίες: Ντίνος Απόστολος
Τηλέφωνο: 26463 60500 -527
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dltxiromerou@gmail.com
Διεύθυνση διαδικτύου: www.dimosxiromerou.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης και της παροχής γενικών υπηρεσιών είναι: η «Αναβάθμιση υποδομών των λιμένων Αστακού και Μύτικα στο Δήμο Ξηρόμερου» και ο τόπος της παροχής είναι ο Δήμος Ξηρομέρου.

ΙΙ.1.1.) Κωδικοί Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων – CPV Οι κωδικοί κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων – CPV είναι οι εξής: 71320000-7 Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών & 79411000-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλων σε Θέματα Γενικής Διαχείρισης

ΙΙ.1.2.) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», Πρόσκληση VII με τίτλο «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων», αποσκοπεί στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και της λειτουργικότητας των λιμένων Αστακού και Μύτικα. Πέραν από αυτό, θα εξετάζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης των λιμένων, η ίδρυση Υδατοδρομίου καθώς και η υλοποίηση νέων έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων Αστακού και Μύτικα.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά την εκπόνηση: Χωροταξικών & Ρυθμιστικών Μελετών, Μελέτες Λιμενικών Έργων, Μελέτες Τοπογραφίας, Περιβαλλοντικές Μελέτες και Παροχή Γενικών Υπηρεσιών. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε επιμέρους τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

ΙΙ.1.3.) Εκτιμώμενη Αξία της σύμβασης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 312.782,23 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών και είδος παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ολόκληρο το έγγραφο μπορείτε να το βρείτε
στο link-φάκελο με όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού ΕΔΩ

Αστακός, 26/07/2023
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Ξηρομέρου – Ντίνος Απόστολος


AgrinioStories