ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ