Μεσολόγγι – Πρόσληψη οκτώ ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Πρόσληψη οκτώ
ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων
στον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης(ΥΕ) και ειδικότητας Συνοδός Απορριμματοφόρων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών, με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΣΟΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως και την Δευτέρα8 Ιουλίου 2024, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως65 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Γκιάφη Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2631360988), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται επίσης αναρτημένα στη σελίδα: http://messolonghi.gov.gr/?p=17647