Μεσολόγγι – Ενημέρωση για δικαιούχους ειδικού τέλους ΑΠΕ

Ενημέρωση σχετικά με τους δικαιούχους
του ειδικού τέλους ΑΠΕ 1%
Αφορά τους κατοίκους των  Κοινοτήτων Μεσολογγίου,
Αιτωλικού, Νεοχωρίου  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνο με έγγραφό του ενημενεί τους κατοίκους των  Κοινοτήτων Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου και Μεσολογγίου, ότι «ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό  του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτος 2020 έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα: (ΕΔΩ) προσωρινό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού,  οι οποίοι,  σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό του σύστημα,  πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και αφορούν περιπτώσεις Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο απόσπασμα του Πίνακα Επιμερισμού Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020, το οποίοδημοσιεύθηκε με την ΥπουργικήΑπόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/62242/1800.

Ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος στην κατηγορία:

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΕ 1% ΕΤΟΥΣ 2020»

Όπως προβλέπεται στην παραπάνω ΚΥΑ (Άρθρο 4 παρ. 8), στις περιπτώσεις ΕΝΕΡΓΩΝπαροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , έως τη Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να αποστείλουν στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις σχετικές βεβαιώσεις. Οι βεβαιώσεις αυτές  θα πρέπει να διαβιβάζονται αμελλητί από τους οικείους ΟΤΑ Α’ βαθμού στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα ενημερώσει για την ανάρτηση του τελικού πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που τους αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης,  σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 1 της ΥΑ.

Το σχετικό έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο, στην ιστοσελίδα του Δήμου ΙεράςΠόλης Μεσολογγίου : ΕΔΩ στην καρτέλα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δεδομένου, ότι απαιτείται, εξουσιοδότηση προς τους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για να αποστείλουν στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις σχετικές βεβαιώσεις, η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας: ΕΔΩ την οποία ο πολίτης θα εκτυπώσει και θα αποστείλει στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.(Το κείμενο της εξουσιοδότησης θα αναφέρει: Εξουσιοδοτώ το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ώστε να αποστείλει στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τη σχετική βεβαίωση ότι είμαι δικαιούχος,  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΚΥΑ    ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05. 2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019).

Η κατάθεση των αιτήσεων και των εξουσιοδοτήσεων, των εν λόγω πολιτών μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: syzefxis@1426.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2631363429,2631364337, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

 

 


AgrinioStories