Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

Ένωση Αγρινίου ενημερώνει
ότι ξεκίνησε η υποβολή
δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

ΟΣΔΕ 2024. Φυσικά στην Ένωση Αγρινίου. Επικοινώνησε άμεσα με το κέντρο Υποστήριξης Αγροτών, στην Κωστή Παλαμά 20 Τηλ. 26410.69034 –69035

  • Με την εγγύηση του δικού σου αγροτικού συνεταιρισμού, διασφάλισε σήμερα στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική την επιδότησή σου.
  • Με αξιοπιστία και με την εμπειρία ετών, η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ενιαίας ενίσχυσης.
  • Με ακριβή εντοπισμό αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων, αλλά και σωστή καταχώρηση τους.
  • Με δυνατότητα εξόφλησης του κόστους της αίτησης με τη λήψη της επιδότησης.
  • Με έγκυρη ενημέρωση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε παραγωγού, για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, τα οικολογικά Σχήματα – echosheme, την αναδιανεμητική ενίσχυση, τα τομεακά προγράμματα και όλες τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.
  • Με δυνατότητα έκδοσης Κάρτας του Αγρότη για αγορά εφοδίων έως 80% και ανάληψη μετρητών έως 10% της επιδότησης.
  •  Με παροχή ψηφιοποιημένων υπηρεσιών για μεγιστοποίηση της ενίσχυσής σου.

Η Ένωση Αγρινίου, με ιστορία, δράση και προσφορά που διαρκεί σχεδόν έναν αιώνα, έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα ολοκληρωμένων, παράλληλων υπηρεσιών, υποστηρίζοντας τον αγρότη της περιοχής σε κάθε του βήμα και αναδεικνύοντας την Αιτωλοακαρνανία σε σημαντικό παράγοντα της αγροτικής οικονομίας.

Πέντε παραγωγικά εργοστάσια, διακόσιοι πενήντα εργαζόμενοι, επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, αγροτική έρευνα και καινοτομία, συνέργειες με κορυφαίους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εκσυγχρονισμός υποδομών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την βέλτιστη δυνατή υποστήριξη των παραγωγών, θεσμικές παρεμβάσεις για την προώθηση των αιτημάτων και την επίλυση των προβλημάτων του χώρου, διαρκή προσπάθεια αυτοβελτίωσης και καθημερινή εργασία για την Αιτωλοακαρνανία και τους ανθρώπους της.

Και για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2024, όπως ακριβώς έκαναν όλα τα προηγούμενα, οι παραγωγοί θα στηρίξουν τον δικό τους Συνεταιρισμό. Βασική μας επιδίωξη είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα και χωρίς απώλειες για τους παραγωγούς και την οικονομία της Αιτωλοακαρνανίας.

Αυτό έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε και φέτος, έχοντας την εμπιστοσύνη των χιλιάδων παραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι και αναγνωρίζουν ότι πάντα υπάρχει ανταπόδοση αυτής της εμπιστοσύνης:

⇒Διότιείμαστεεδώαπότο 1930. Καιθαείμαστε, πάνταστοπλευρόκάθεπαραγωγού, καιταεπόμενα 100 χρόνια.

⇒Διότιγιακάθετουςανάγκη, οιπαραγωγοίστηνΈνωσηΑγρινίουαπευθύνονται.

⇒ΔιότιηΈνωσηπαρέχειλύσειςστουςπαραγωγούςγιααγοράζωοτροφών, λιπασμάτων, πάσηςφύσεωςεφοδίων, ασφαλώςκαιγιατοΟΣΔΕ.

⇒Διότι, όσεςφορέςδημιουργήθηκανπροβλήματαμετιςαποφάσειςτουκεντρικούκράτουςήτωνόποιωνυπηρεσιών, ηΈνωσηΑγρινίουήτανοσύμμαχοςτωναγροτώνστοναγώνατους, διεκδικώντας, ενίοτεδεεπιβάλλοντας, τιςλύσειςπουείχανανάγκη.

⇒ΔιότιηΈνωσηΑγρινίουδίνειδουλειάσεπερισσότερουςαπό 250 εργαζομένους. ΑυτάείναιταχαρακτηριστικάτουΣυνεταιρισμού, πουδικαιούταιναδηλώνει«ομεγάλοςσύμμαχοςτωναγροτών», οπραγματικόςτουςσυμπαραστάτης. ΑυτόείναιτοαποτύπωματουΣυνεταιρισμού, πουωςκεντρικότουσύνθημα, στοοποίοέχειπροσδώσειουσιαστικόπεριεχόμενο, δηλώνειτο«ΕργαζόμαστεγιατηνΑιτωλοακαρνανία–Επενδύουμεστομέλλον».

⇒ΔιότιηΈνωσηΑγρινίουεπενδύειστηνπεριοχή, δημιουργώνταςνέεςθέσειςεργασίαςκαισυνθήκεςανάπτυξης.

⇒ΔιότιηΈνωσηΑγρινίουβρίσκεταικυριολεκτικάστοπλευρότωνπαραγωγών, στηνεκτροφήκαιτηνκαλλιέργειάτους, μεεπιστημονικόπροσωπικό, πρόθυμονατουςκαθοδηγήσει, υλοποιώνταςπρογράμματαπουάμεσατουςωφελούν, ΔΩΡΕΑΝ.

⇒ΔιότιηΈνωσηΑγρινίουενημερώνειτοναγροκτηνοτροφικόκόσμοκαθημερινάγιαόλαόσατοναφορούν.

⇒ΔιότιηΈνωσηΑγρινίουείναιΣυνεταιρισμόςπουανήκειστουςίδιουςτουςπαραγωγούς…

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών.

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Αγρίνιο