5 Δεκεμβρίου 2022

Προς δημοπράτηση τα εγγειοβελτιωτικά Αμβρακίας

Προς δημοπράτηση οδηγούνται
τα εγγειοβελτιωτικά έργα Αμβρακίας
παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας-Βάλτου
(Α`φάση) έχει 64,5 εκατ.ευρώ κόστος

Τα έργα εντάχθηκαν τον καλοκαίρι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η σύμβαση του έργου θα μπορέσει να έχει υπογραφεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2025.

Η Πράξη υλοποιείται με έξι (6) Υποέργα, ως εξής:

Αντικείμενο Υποέργου 1: Έχει εγγειοβελτιωτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και έργα μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού, καθώς και πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση, μελλοντικά, υδρευτικών αναγκών της περιοχής. Αποτελείται από:

 • Α) Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας, στα οποία περιλαμβάνονται:
  • Σωληνωτά αρδευτικά δίκτυα νερού,
  • Τέσσερις δεξαμενές Αναρρόφησης/Αναρρύθμισης,
  • Δύο αντλιοστάσια άρδευσης, Α1m και A2m,
  • Αποχετευτικό δίκτυο στις κατάντη περιοχές,
  • Οχετούς για την κυκλοφορία στους αγροτικούς δρόμους που θα δημιουργηθούν,
  • Διευθετήσεις ρεμάτων και τάφρων
  • Αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών οδών που θα εγκατασταθεί αγωγός άρδευσης,
  • Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από την συνολική ακαθάριστη έκταση των 12.760 στρεμμάτων στην περιοχή μελέτης θα αρδεύονται 11.500 στρέμματα καθαρής έκτασης.

 • Β) Εγγειοβελτιωτικά έργα Α΄ φάσης περιοχών Βάλτου, στα οποία περιλαμβάνονται:
  • Κεντρική Λιμνοδεξαμενή αναρρύθμισης ωφέλιμου όγκου 17 χιλ. m3,
  • Δεξαμενές 200 m3 , (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5), οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάντη περιοχές στις ώρες αιχμής της ζήτησης,
  • Δεξαμενή αναρρόφησης (Δ1) και το αντλιοστάσιο ΑΒ1,
  • Δίκτυο σωληνώσεων για την μεταφορά και την διανομή του νερού στις ζώνες άρδευσης Α΄ φάσης,
  • Τεχνικά έργα διέλευσης των αγωγών σε ρέματα και τάφρους αποχέτευσης και από οδικούς άξονες,
  • Αντιπλημμυρικά-αποχετευτικά δίκτυα
  • Έργα αγροτικής οδοποιίας
  • Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από την συνολική ακαθάριστη έκταση των 25.186 στρεμμάτων στην περιοχή μελέτης θα αρδεύονται 21.985 στρέμματα καθαρής έκτασης.

 • Αντικείμενο Υποέργου 2: Συντέλεση των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων.
 • Αντικείμενο Υποέργου 3: Μετατόπιση των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΣΦΑ, Ε.Α.Κ.Α.Α., κ.λπ.) που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων.
 • Αντικείμενο Υποέργου 4: Υλοποίηση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που θα εκτελεστούν από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.
 • Αντικείμενο Υποέργου 5: Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δικαιούχου στην παρακολούθηση και υποβοήθηση επίβλεψης του έργου μέχρι τη λήξη της Πράξης, με επιτόπια παρακολούθηση και παρουσία στα γραφεία της Υπηρεσίας, γνωμοδοτήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν στο έργο, σύνταξη μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων, με σκοπό την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων.
 • Αντικείμενο Υποέργου 6: Πρόσληψη Βασικού Μελετητή για την υποστήριξη του Δικαιούχου.

 


AgrinioStories