Έρευνα για την Προοπτική Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης Οινιαδών

«Ανάλυση Αποτελέσματος
Ερωτηματολογίου Προοπτικής
Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης Οινιαδών»

Περίοδος Διεξαγωγής:
Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 – Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Μέγεθος δείγματος: 1000 Άτομα

Υποσημείωση: Για «οικονομία χώρου» οι κατακερματισμένες απαντήσεις που συγκέντρωσαν ελάχιστο ποσοστό και συγκαταλέγονται στο πεδίο «Λοιπά» θα αναφερθούν περιφραστικά στην ανάλυση αποτελέσματος που έπεται των απαντήσεων στο τέλος του κειμένου. Θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση κατά σειρά των απαντήσεων που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά εκφράζοντας τη γνώμη του κοινού.

Απαντήσεις

 • Το 63,5 % των ερωτηθέντων ήταν μεταξύ των 30 – 60 ετών, το 18,5 % ήταν στο ηλικιακό εύρος 60 και άνω ενώ το 18,1 % συγκαταλέγεται στο ηλικιακό εύρος 18-30.
 • Το 36,9 % των ερωτηθέντων ήταν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 32,1% Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), το 19,7% ΚάτοχοιΜεταπτυχιακούΤίτλουΣπουδών, το 9,2% απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Το 81,5 % των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι «Κατάγονται ή Διαμένουν» στην περιοχή των Οινιαδών ενώ 10,4 % δήλωσαν «Φίλοι» της περιοχής.
 • Στο ερώτημα «Ποιο θεωρείτε μεγαλύτερο πλεονέκτημα της περιοχής των Οινιαδών;»

Το 51,8 % υπέδειξαν την «Ιστορική Κληρονομιά και τον Φυσικό Πλούτο», το 39,4% τα «Παραγωγικά Χαρακτηριστικά – Πλουτοπαραγωγικές Πηγές», ενώ το 7,6 % τη «Γεωγραφική θέση».

 • Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με το «Μεγαλύτερο Μειονέκτημα της περιοχής των Οινιαδών»

Οι ερωτηθέντες υπέδειξαν ως κύρια αιτία επιβράδυνσης και οπισθοδρόμησης την «Κρατική Αδιαφορία» με ένα ποσοστό 40,2%, την «Έλλειψη Υποδομών» με ένα 32,9 % και την «ΈλλειψηΕπενδύσεων» με 18,5%.

 • Στο ερώτημα «Σε ποιον κλάδοπιστεύετε ότι χρειάζεται να δοθείέμφαση το προσεχέςδιάστημα για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία;»

Το 52,2 % των ερωτηθέντων απάντησε στον «Τουρισμό», το 35,7 % στην «Αγροτική Κτηνοτροφική Παραγωγή &Αλιεία» ενώ με μικρότερα ποσοστά ακολουθούσαν το «Εμπόριο» και η «Εστίαση».

 • Στο ερώτημα«Ποιος κλάδοςπιστεύετε ότι είναι επαρκώς ανεπτυγμένος στην περιοχή;»

Το 75,5% απάντησε ο «Αγροτοκτηνοτροφικός τομέας και η Αλιεία», το 10, 8%«το Εμπόριο»και ένα μικρότερο ποσοστό 13,7% έδωσε «Mεμονωμένες απαντήσεις και σχόλια» σχετικά με τα προβλήματα που τους αποτρέπουν να θεωρήσουν κάποιον κλάδο απόλυτα ανεπτυγμένο στην περιοχή.

 • Στο ερώτημα«Ποιο στοιχείο θεωρείτε ότι αν ενισχυθεί με υποδομές δύναται να προσδώσει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή»

Το 27,8% των ερωτηθέντων δήλωσε «Ποταμός Αχελώος – Παραλίες – Φυσικά Τοπία», το 11,4% Αρχαιολογικός χώρος Οινιαδών5,7%βελτίωση οικιστικών συγκροτημάτωνενώ το υπόλοιπο53,5 % των ερωτηθέντων δήλωσαν όλα τα παραπάνω συνδυαστικά.

 • Στο ερώτημα «Ποια έργαπιστεύετε επείγουν και η πραγμάτωση τους θα αναζωογονούσε την περιοχή των Οινιαδών;»

24,4 % των ερωτηθέντων δήλωσε «Ανάπλαση αναβάθμιση οικιστικών συγκροτημάτων – Πλατειών Δρόμων», το 8,9% «Κρατικές επενδύσεις στον ΑγροτοκτηνοτροφικόΤομέα» (Κρατικά συσκευαστήριακτλ),το 4,7% «Επέκταση/ ΕπικαιροποίησηΣχεδίουΠόλεως», το 8,9 % «ΚατασκευήΝέαςΣυνδετήριαςΓέφυρας μεταξύΚατοχής Νεοχωρίου»και το υπόλοιπο 53,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν όλα τα παραπάνω συνδυαστικά.

 • Στο ερώτημα σχετικά με το «Τι χρειάζεται για την ενίσχυση της τοπικήςαγοράςεργασίας και την αποκατάσταση των νέων στην περιοχή;»

Το 14,5 % των ερωτηθέντων τοποθετήθηκε υπέρ των «ΚρατικώνΕπενδύσεων», το 12% υπέρ της«ΠροσέλκυσηςΤουρισμού», το 9,6% απάντησε «Ιδιωτικέςεπενδύσεις – ΙδιωτικήΠρωτοβουλία» και η πλειοψηφία του 63,9 % των ερωτηθέντων απάντησαν όλα τα παραπάνω συνδυαστικά.

 • Στο ερώτημα «Πως συμβάλλετε εσείς ως ιδιώτης στην βελτίωση της κατάστασης στην περιοχή;»

Το 32,5% των ερωτηθέντων απάντησαν «Επενδύω στον τόπο μου», το 26,5%απάντησε «Δυστυχώςτίποτα από τα παραπάνω», το 21,7%δήλωσε «Κάνω Εθελοντισμό» ενώ το 19,3%δήλωσε «Αναβαθμίζω την εικόνα της περιουσίας μου».

 • Στην ερώτηση «Πως αξιολογείτε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την πολιτεία προς τον τόπο σας;» (Με Κλίμακα 1 Καθόλου Ικανοποιητικό – 10 Απόλυτα Ικανοποιητικό).

Το 46,6 % των ερωτηθέντων αξιολόγησαν το πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών της Πολιτείας προς τον τόπο τους ως «Καθόλου Ικανοποιητικό» επιλέγονταςτον 1ο και χαμηλότερο βαθμό της κλίμακας, το 47,3 % χαρακτήρισε ως ανεπαρκέστατο επιλέγοντας τις βαθμίδεςαπό το 2οβαθμό της κλίμακας έως τον 5ο βαθμό. Ενώ μόλις ένα 5,28 επέλεξε τις βαθμίδες από τον 5οβαθμό της Κλίμακας έως τον 10ο βαθμό.

 • Στην ερώτηση «Είστε ευχαριστημένοι από την εφαρμογή του σχεδίουΚαλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση;»

Η απάντηση των ερωτηθέντων ήταν συντριπτική υπερ του «ΟΧΙ» με 94,4 %  και κατά του «ΝΑΙ» που συγκέντρωσε μόλις 6,6%

 • Στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι υπάρχει άνισηκατανομήπόρωνμεταξύ των Δημοτικών διαμερισμάτων και ειδικότεραμεταξύέδραςΔήμου και λοιπώνΔιαμερισμάτων;»

Η απάντηση του κοινού ήταν ξανά ξεκάθαρη υπερ του «ΝΑΙ» με 87,6% και με το «ΟΧΙ» να συγκεντρώνει μόλιςτο 12,4 % των απαντήσεων

 • Στην ερώτηση «Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η καλύτερηπροοπτική για την ανάπτυξη των Οινιαδών ως Δημοτικού Διαμερίσματος εντός του Καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου;»

Το 58% των ερωτηθέντων δήλωσαν «Απόσχιση – Επαναδημιουργία Αυτοτελούς Δήμου Οινιαδών»

Το 8,5 % δήλωσαν «Απόσχιση Δημιουργία Δήμου Οινιαδών – Αιτωλικού»

Ένα ποσοστό 23,3 % δήλωσε «Πιο δίκαιη  κατανομήπόρων- Ισότιμημεταχείριση»

Ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 8,5% δήλωσε «Μεταφοράυπηρεσιών και δραστηριοτήτων από Μεσολόγγι στιςΟινιάδες»

 • Στο ερώτημα «Ποιο πιστεύετεσυνιστά το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη της περιοχής των Οινιαδών;»

Το 41,8% των ερωτηθέντων δήλωσαν η «ΑπουσίαΣτρατηγικού και Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού εκ μέρους του Δήμου», το 22,9 % κατέδειξε την «Αδιαφορίατων Αρχών», το  21,7% κατέδειξε τη«Σύγκρουση συμφερόντωνμεταξύΔημοτικούΔιαμερίσματος – Έδρας του Δήμου λόγω άνισης κατανομής πόρων  ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 13,7%απάντησε «μη επαρκής και ποιοτικήεκπροσώπηση»

 • Φτάνοντας στο τέλος στην ερώτηση «Πόσο πιθανό είναι να επενδύσετε στην περιοχή εντός της επόμενης πενταετίας;»

Το 34,5% των ερωτηθέντων δήλωσε«ΕλάχισταΠιθανό», το  «28,9 βρίσκομαι σε σκέψη», το 27,3% «Ίσως» και ένα μικρότερο ποσοστό 9,2 % «Σίγουρα»

 • Στο ερώτημα σχετικά με το «αν Θα αποτελούσε η επένδυση στον τουρισμό ή την εστίαση μια από τις πιθανέςεπιλογές;Το 64,7% απάντησε «ΝΑΙ» και το 35,3% «ΟΧΙ»
 • Στην ερώτηση «Λαμβάνετεενημέρωση για Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Επιδοτήσεις;»Το 29,3% απάντησε «ΝΑΙ»και το 70,7% «ΟΧΙ»
 • Στο ερώτημα «Θα θέλατε περισσότερη ενημέρωση και καθοδήγηση για τα διαθέσιμα Χρηματοδοτικά εργαλεία;»Το85,5% των ερωτηθέντων απάντησε «ΝΑΙ» και μόλις το 14,5% απάντησε «ΟΧΙ»

 

 

Ανάλυση Αποτελέσματος

Συμπερασματικά από τα αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου προκύπτουν τα εξής:

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν άτομα της παραγωγικής ηλικίας, μεταξύ 30 – 60 ετών ενώ οι περισσότεροι από αυτούς ήταν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ερωτηθέντες δήλωσαν κάτοικοι των Οινιαδών ή καταγόμενοι από την περιοχή.

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Οινιαδών είναι η Ιστορική κληρονομιά και ο Φυσικός πλούτος και η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα ερωτηθέντων ανέδειξαν τα Παραγωγικά Χαρακτηριστικά – Πλουτοπαραγωγικές Πηγέςαντικατοπτρίζει τη σταθερή και ακράδαντη πίστη των Οινιαδιτών στην δυναμική και τα χαρακτηριστικά του τόπου τους.

Ενώ η κατάδειξη της κρατικής αδιαφορίας, της ελλειψης υποδομών και της έλλειψης επενδύσεων ως το μεγαλύτερο μειονέκτημακύρια αιτία επιβράδυνσης της ανάπτυξης της περιοχής εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής για τη διαχρονική στάση της πολιτείας που έχει ως αποτέλεσμα την απουσία εξωγενών επενδύσεων στη περιοχή και την εσωστρέφεια.

Η πίστη στο ότι χρειάζεται να δοθεί έμφαση στον Τουρισμό το προσεχές διάστημα προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική οικονομία,δείχνει ξεκάθαρα την τάση των κατοίκων να διαφοροποιήσουν το προσφερόμενο προϊόν της περιοχής και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες συμπληρωματικά της Αγροτικής / Κτηνοτροφικής Παραγωγής και της Αλιείας, παραδοσιακών και επαρκώς ανεπτυγμένων πηγών εισοδήματος της περιοχής με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Η πεποίθηση μεγάλου ποσοστού των ερωτηθέντων ότι ο Αχελώος, οι Παραλίες, η ιδιαίτερη φύση των Οινιαδών, ο Αρχαιολογικός Χώρος και η βελτίωση των οικιστικών συγκροτημάτων δύνανται να αποτελέσουν πόλο έλξης είναι παράγοντας που χρειάζεται οπωσδήποτε να συνεκτιμηθεί από τις αρχές και να ληφθεί υπόψιν στον σχεδιασμό τους υλοποιώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από την γνώμη των ερωτηθέντων που ιεράρχησε βάσει αποτελεσμάτων τις Κρατικές επενδύσεις στον «Αγροτοκτηνοτροφικό τομέα» (Κρατικά συσκευαστήρια κ.τ.λ), την «Ανάπλαση / Αναβάθμιση Οικιστικών Συγκροτημάτων, Πλατειών, Δρόμων» την «Επέκταση/ Επικαιροποίηση Σχεδίου πόλεως και την Κατασκευή Νέας Συνδετήριας Γέφυρας μεταξύ Κατοχής–Νεοχωρίου» ως απαραίτητες παρεμβάσεις που θα αναζωογονήσουν τις Οινιάδες.

Συνεπώς από τα προρρηθεντα φαίνεται ότι παρότι η κοινωνία των Οινιαδών έχει τη θέληση να κινηθεί προς νέες  διεξόδους δημιουργώνταςπροοπτικές και τάσεις, η στάση της πολιτείας αποτελεί τροχοπέδη και σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα που αποθαρρύνει τους ιδιώτες να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους φοβούμενοι την αποτυχία εξαιτίας έλλειψης των υποδομών και απαραίτητων υπηρεσιών που θα τους καταστήσουν εξ αρχής ευάλωτους στον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς σε μία χώρα που συνεχώς αναβαθμίζει το τουριστικό της προϊόν και τις υποδομές ενώ η περιοχή των Οινιαδών έχει «μείνει πίσω».

Είναι κάτι περισσότερο από έκδηλη η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση του κοινού από την πολιτεία και τις τοπικές αρχές όταν η πλειοψηφία εξ αυτών αξιολόγησε στο ερωτηματολόγιο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την πολιτεία προς τον τόπο τουςαπό «Καθόλου» έως «Ελάχιστα Ικανοποιητικό».

Ενώ η αντίθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ερωτηθέντων αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση φανερώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης στους υπάρχοντες θεσμούς, το σύστημα διοίκησης, τον τρόπο διανομής των πόρων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.

Ενδεικτικά στην ερώτηση «Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η καλύτερη προοπτική για την ανάπτυξη των Οινιαδών ως δημοτικού διαμερίσματος εντός του Καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου;»Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν βλέπουν καν τις Οινιάδες ως μέρος του Καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με κοινή πορεία και μέλλον με την Έδρα του Δήμου και δηλώνουν υπέρ της «Απόσχισης – Επαναδημιουργίας Αυτοτελούς Δήμου Οινιαδών»   ή ακόμη και της «Απόσχισηςκαι της Δημιουργίας Δήμου Οινιαδών – Αιτωλικού». Ενώ ένα μικρότερο ποσοστό προτείνει την  Μεταφορά υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από Μεσολόγγι στις Οινιάδες εκφράζοντας έτσι την ακράδαντη πίστη των κατοίκων των Οινιαδών ότι για να καταστεί βιώσιμη η συνύπαρξη με τον Καλλικρατικό Δήμο χρειάζεται πιο δίκαιη κατανομή των πόρων και Ισότιμη μεταχείριση.

Άλλωστε σύμφωνα με τους ερωτηθέντες το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη της περιοχής των Οινιαδών είναι η «Απουσία Στρατηγικού και Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού εκ μέρους του Δήμου» και ακολουθούν η «Αδιαφορία των Αρχών», η «Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Δημοτικού Διαμερίσματος – Έδρας του Δήμου λόγω άνισης κατανομής πόρων  και η «μη επαρκής και ποιοτική εκπροσώπηση».

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ως ιδιώτες προκειμένου να συμβάλλουν στην βελτίωση της κατάστασης στην περιοχή επενδύουν τα χρήματα τους σε αυτή και κάνουν εθελοντισμό. Επίσης σημαντικό είναι το στοιχείο ότι αν και δεν είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία εξέφρασαν την επιθυμία να λάβουν περισσότερη ενημέρωση, ανέδειξαν τον τουρισμό ως μία από τις πρώτες επιλογές τους στο ενδεχόμενο επένδυσης στη περιοχή, ξεφεύγοντας έτσι από τα παραδοσιακές και συνήθεις επενδυτικές προτάσεις και εκφράζοντας την τάση για διαφοροποίηση και αλλαγή.

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Μεσολόγγι