Δήμος Ξηρομέρου – Προκήρυξη διαγωνισμού υδροδότησης Αστακού

Ο Δήμος Ξηρομέρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση κατασκευής του έργου
«Ολοκλήρωση υδροδότησης
και υδρευτικού δικτύου οικισμού Αστακού»

Ο Δήμος Ξηρομέρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση κατασκευής του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ εκτιμώμενης αξίας 3.505.030,20 Ευρώ (προ Φ.Π.Α 24%)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠΕΣ και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 3.505.030,20 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.dimosxiromerou.gr ) .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Η/Μ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22.00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29η/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016.

Περισσότερα για τον διαγωνισμό στο link που ακολουθεί:
Πρόσκληση – γνωστοποίηση διαγωνισμού έργου:
«Ολοκλήρωση Υδροδότησης και Υδρευτικού Δικτύου Αστακού»

 

 


AgrinioStories