Ένωση Αγρινίου: Βιο…λογική παραγωγή

Για να συνεχίσει η Αιτωλοακαρνανία να πρωταγωνιστεί στη βιολογική παραγωγή.

Αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων στο νέο πρόγραμμα και χρήσιμες πληροφορίες για γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής θα περιγραφεί στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ωστόσο, το πλαίσιο περιγράφεται ήδη στο ΦΕΚ του νέου προγράμματος (Μέτρο11 «Βιολογική Γεωργία»).

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι εντάξεις παραγωγών κατά τις προηγούμενες Προσκλήσεις, με την Αιτωλοακαρνανία να αναδεικνύεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής …και όχι τυχαία: Η Ένωση Αγρινίου έχει δημιουργήσει ένα από τα πλέον δραστήρια και παραγωγικά Τμήματα Βιολογικής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα, με έμπειρα στελέχη, που προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής φύσεως, ώστε οι αγρότες μας να απολαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή λήψη επιδότησης, καθώς και τη αποφυγή προστίμων και κυρώσεων.

 

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΡ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)
Βιολογική Γεωργία
1η (2017) &3η (2019)

(σύνολο χώρας)

16.500 1.650.000
Αιτωλοακαρνανία 920 85.000
Βιολογική Κτηνοτροφία
2η (2018) & 4η (2019)

(σύνολο χώρας)

7.000 1.700.000
Αιτωλοακαρνανία 1.570 290.000

 

Το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας – Βιολογικής Κτηνοτροφίας αναλαμβάνει:

  • Την ενημέρωση με κάθε μέσο των παραγωγών για τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα(τηλεφωνική επικοινωνία, έντυπο υλικό κλπ)
  • Τη διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής φακέλου υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα.
  • Τη διαδικασία ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, όπου χρειάζεται.
  • Την αίτηση πληρωμής, για την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιο ορίζει τις ημερομηνίες έναρξης υποβολής για κάθε έτος ξεχωριστά. Στην αίτηση πληρωμής ελέγχεται η Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του παραγωγού σε σχέση με την αίτηση στήριξης στο Μέτρο (για τυχόν μειώσεις αγροτεμαχίων-ζωικού κεφαλαίου).
  • Την αίτηση τροποποίησης σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Την υποβολή άδειας παρέκκλισης κάθε έτος στη ΔΑΟΚ. Όλοι οι βιοκαλλιεργητές δικαιούνται χρήση µη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού µε την έκδοση σχετικής άδειας πριν τη σπορά. Είναι υποχρεωτικό όλοι οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν βιολογικούς σπόρους σπορά και πατατόσπορο ή να διαθέτουν την σχετική άδεια παρέκκλισης είτε είναι στο µμεταβατικό στάδιο είτε σε βιολογικό στάδιο.
  • Την έκδοση άδειας λειτουργίας στάβλου, η οποία είναι υποχρεωτική για την πληρωμή της βιολογικής κτηνοτροφίας.
  • Τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γεωπόνου-δικαιούχου.
  • Τη σύναψη σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) εντός χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται κάθε φορά. Την πληρότητα φακέλου

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, δικαιούχοι του Μέτρου 11 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών, οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη και όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόμενα στο σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες.

Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι που κατέχουν αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020. Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου μέχρι και την 31/12/2020, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τα εν λόγω αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες.

Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 επιθυμεί.

Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, για διαφορετικά αγροτεμάχια, εκτροφές ή βοσκοτόπους από αυτά που αιτείται για ένταξη στο Μέτρο 11.

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία του φακέλου, εν όψει της Πρόσκλησης που θα εκδοθεί το προσεχές διάστημα, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας – Βιολογικής Κτηνοτροφίας, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2641.0.69017 – 69026 – 69032.

 


AgrinioStories