5 Οκτωβρίου 2022

Νέα απόφαση για εκλογές σε 10 Πανεπιστήμια

Νέα υπουργική απόφαση ορίζει τις διαδικασίες ανάδειξης
των Συμβουλίων Διοίκησης των πανεπιστημίων
και την προθεσμία έκδοσης της σχετικής προκήρυξη

Στο γραφείο της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς υπογραφή, βρίσκεται η νέα υπουργική απόφαση , η οποία ορίζει τις διαδικασίες ανάδειξης των Συμβουλίων Διοίκησης των πανεπιστημίων και την προθεσμία έκδοσης της σχετικής προκήρυξης. Στα δέκα Πανεπιστήμια των οποίων  η θητεία λήγει στις 31 Αυγούστου οι εκλογές θα πρέπει να προκηρυχθούν  μέχρι 22 Αυγούστου, σύμφωνα με το νέο νόμο.

Το υπουργείο Παιδείας, παράλληλα με την υπουργική απόφαση θα στείλει στα Πανεπιστήμια και ένα Σχέδιο Προκήρυξης εκλογών. Η εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης θα γίνει παράλληλα των εσωτερικών μελών με τα εξωτερικά. Ειδικότερα, εκλογές θα διεξαχθούν στα ακόλουθα Πανεπιστήμια (σε παρένθεση η θητεία των σημερινών Πρυτανικών αρχών)

  • 1.    ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
   (Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Σπυρίδων Κίντζιος)
  • 2.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
   (Θητεία 01-12-2017 έως 31-08-2022 ,Πρύτανης: Καθ. Άγγελος Κότιος)
  • 3.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
   (Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022,        Πρύτανης: Καθ. Στυλιανός Δ. Κατρανίδης)
  • 4.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
   (Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης)
  • 5.    ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
   (Θητεία 01-12-2017 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος)
  • 6.    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
   (Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης)
  • 7.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
   (Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022, Πρυτάνισσα: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη)
  • 8.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
   (Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Ζήσης Μαμούρης)
  • 9.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
   (Θητεία 01-12-2017 έως 31-08-2022,        Πρύτανης: Καθ. Αθανάσιος Κατσής)
  • 10.    ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   (Θητεία 01-12-2017 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Νικόλαος Κατσαράκης)

Συμβούλιο Διοίκησης

Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά. Η θητεία των μελών του Σ.Δ. είναι τετραετής.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ ́ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ειδικά, για τα Α.Ε.Ι. στα οποία κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών υπηρετεί αριθμός μελών Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ίσος ή μικρότερος από σαράντα (40), δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ ́ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους

Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα.

Τα μέλη του Σ.Δ. δύνανται να κατέχουν παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών ή Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Πανεπιστημιακού Μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εσωτερικού μέλους:

  • α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση,
  • β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,
  • γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία (1) φορά μέλος του Σ.Δ. και μία (1) φορά στο αξίωμα Πρύτανη,
  • δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

Εξωτερικά μέλη

Ως εξωτερικά μέλη δύνανται να επιλέγονται Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

Ένα (1) εκ των εξωτερικών μελών δύναται να προέρχεται από Ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αποκλείονται από εξωτερικά μέλη

Αποκλείονται για τη θέση εξωτερικού μέλους:

  • α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,
  • β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου Α.Ε.Ι.,
  • γ) ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,
  • δ) φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. , εφόσον δεν έχουν παράλληλα την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, ή εντεταλμένου διδάσκοντα  ή ερευνητή επί συμβάσει  κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης,
  • ε) οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Α.Ε.Ι., τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προ- γράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε..

Δυνατότητα εκλογής έως δύο  φορές

Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη του Σ.Δ. έχουν δυνατότητα εκλογής έως δύο (2) φορές συνολικά στο ίδιο Α.Ε.Ι..

Δείτε τη Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ΕΔΩ

 


AgrinioStories