Ξηρόμερο – «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενδιαφέρεται να αναθέσει
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»
για τις ανάγκες του Δήμου

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021.

Για αυτή την υπηρεσία έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 50/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.934,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

«Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 8/8/2022 και ώρα 12:00 μ.μ, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. www.dimosxiromerou.gr / e-mail: info@dimosxiromerou.gr», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Βρείτε όλα τα σχετικά έντυπα ΕΔΩ

 


AgrinioStories