2 Οκτωβρίου 2022

Ξηρομέρο: Προμήθεια & εγκατάσταση σειρήνας

Ξηρομέρο: Προμήθεια & εγκατάσταση
σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Άμυνας’

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο ”Προμήθεια & εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Άμυνας”.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021.
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 45/2022 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.092,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

«Παρακαλούμε», αναφέρει η Δημοτική Αρχή, «όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 2/8/2022 και ώρα 12:00 μ.μ, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. www.dimosxiromerou.gr / e-mail: info@dimosxiromerou.gr

Βρείτε όλα τα σχετικά έντυπα ΕΔΩ

AgrinioStories