Βράβευση του 5ου Δημοτ. Σχολείου Μεσολογγίου

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
βραβεύεται με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
eTwinning-Erasmus+.

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου πρωτοπορεί, καινοτομεί και βραβεύεται με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος eTwinning-Erasmus+.

Στις 08/09/2022 απονεμήθηκε η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning στους μαθητές των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων που υλοποίησαν το ευρωπαϊκό έργο “In Love With My Region!” σε συνεργασία με μαθητές σχολείων από έντεκα χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, Πολωνία, Γεωργία, Σερβία, Τουρκία, Σλοβακία, Ρουμανία).

Το έργο βραβεύτηκε ως άριστο κατόπιν αξιολόγησης σε μία σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όπως: α. παιδαγωγική καινοτομία, β. ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη, γ. συνεργασία μεταξύ των σχολείων-εταίρων, δ. χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ε. αποτελέσματα, αντίκτυπο και τεκμηρίωση.

Η ετικέτα ποιότητας αποτελεί απτή αναγνώριση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους ενώ αποτελεί μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσης για ποιότητα και ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία καθώς επίσης επίσημη δημόσια αναγνώριση της υψηλής ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υλοποίηση της δράσης διεξήχθη κατά τους μήνες Οκτώβριο-Μάιο του σχολικού έτους 2021-22 με τη συμμετοχή των μαθητών του σχολείου ως ενεργών μελών της κοινότητας των σχολείων της Ευρώπης στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας μέσα από τη βιωματική επικοινωνιακή χρήση της αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας στην εκπαιδευτική πράξη.

Τα στάδια υλοποίησης του έργου περιελάμβαναν:

 • Α) Σχεδιασμό
  – Ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας
  – Δήλωση συμμετοχής μαθητών και υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων γονικής συναίνεσης
  – Δημιουργία λογαριασμών/κωδικών πρόσβασης των συμμετεχόντων μαθητών στην πλατφόρμα
  – Κατάρτιση κοινού χρονοδιαγράμματος εργασιών/δραστηριοτήτων με τους εταίρους
  – Ανάπτυξη κοινού παιδαγωγικού έργου με τους εταίρους
 • Β) Υλοποίηση
  – Συστηματική επικοινωνία, συνεργασία & αλληλεπίδραση μέσω της πλατφόρμας eTwinning Live
  – Παραγωγή & ανταλλαγή πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού
  – Ανάπτυξη & ανταλλαγή καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
  – Παιδαγωγική αξιοποίηση & ανταλλαγή ψηφιακών εφαρμογών
  – Ανάρτηση & διαμοιρασμό πολυτροπικού υλικού και δραστηριοτήτων μέσω Twinspace
  – Ασφαλή χρήση του διαδικτύου & online μηχανών αναζήτησης
  – Υλοποίηση μαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου
 • Γ) Αποτίμηση-Διάχυση
  – Αξιολόγηση/ανατροφοδότηση μέσω δραστηριοτήτων και ερωτηματολογίων
  – Αξιοποίηση του ενεργού ιστολογίου της σχολικής μονάδας
  – Αξιοποίηση του YouTube καναλιού της σχολικής μονάδας
  -Δημοσίευση της δράσης στο επίσημο ιστολόγιο της σχολικής μονάδας
  (https://blogs.sch.gr/5dimes/2022/02/04/welcome-to-our-quot-in-love-with-my-region-quot-project/)

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα της ποσοτικής και ποιοτικής διερεύνησης των αποτελεσμάτων του έργου κατά τη φάση της αποτίμησης οι συμμετέχοντες μαθητές ανέπτυξαν:

 • σύγχρονες δεξιότητες, όπως επικοινωνίας και συνεργασίας, σύγχρονης και ασύγχρονης, μέσω Twinspace και τηλεδιασκέψεων, με μαθητές άλλων χωρών,
 • τη ψηφιακή δεξιότητα στην πράξη μέσα από τη βιωματική χρήση πολλών διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου,
 • τη διαπολιτισμική συνείδηση και δεξιότητα μέσα από τη βιωματική ανταλλαγή διαπολιτισμικού υλικού με τους εταίρους,
 • την πολυγλωσσική δεξιότητα μέσα από βιωματικές πολυγλωσσικές διαδραστικές δραστηριότητες μαθαίνοντας λεξιλογικά στοιχεία και γλωσσικές εκφράσεις των εταίρων μας,
 • την πολυπολιτισμική δεξιότητα μέσα από βιωματικές πολυπολιτισμικές διαδραστικές δραστηριότητες, σύγχρονες και ασύγχρονες
 • δεξιότητες κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και καινοτομίας μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους σε ψηφιακές δραστηριότητες με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Εν κατακλείδι, στην εποχή της παγκόσμιας πολιτειότητας και της διασύνδεσης των λαών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας έγινε πράξη με απόλυτη επιτυχία το ‘άνοιγμα’ του σχολείου μας σε μία πανευρωπαϊκή και, κατ’ επέκταση, υπερεθνική εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από την υλοποίηση της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning-Erasmus+ δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές μας να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά, γλωσσικά και πολιτισμικά οφέλη. Αδιαμφισβήτητα η κοινότητα του eTwinning αποτελείται από χιλιάδες εκπαιδευτικούς-παιδαγωγούς αλλά και μαθητές που μοιράζονται ένα όραμα για σχολεία χωρίς αποκλεισμούς χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ με καινοτόμο παιδαγωγικά τρόπο και αξιοποιώντας στο έπακρο τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning).

Συγχαρητήρια στους 14 βραβευθέντες μαθητές που κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής συνεργασίας:

  • Γκοργκόλη Κωνσταντίνο (Δ΄ τάξη)
  • Σαβράμη Μάξιμο (Δ΄ τάξη)
  • Τσίρκα Νικόλαο (Δ΄ τάξη)
  • Γκούμα Καλλιόπη (Ε΄ τάξη)
  • Κούστα Κωνσταντίνο (Ε΄ τάξη)
  • Λίου Γιάννα (Ε΄ τάξη)
  • Μπούζα Παναγιώτη (Ε΄ τάξη)
  • Πολύζο Κωνσταντίνο (Ε΄ τάξη)
  • Ρισβά Ιωάννα (Ε΄ τάξη)
  • Γιαννακόπουλο Ιωάννη (ΣΤ΄ τάξη)
  • Μπέτο Άνι-Χαίρ (ΣΤ΄ τάξη)
  • Ρήγα Γεώργιο (ΣΤ΄ τάξη)
  • Ρήγα Ιωάννη (ΣΤ΄ τάξη)
  • Χτενά Σμαράγδα (ΣΤ΄ τάξη)

 


AgrinioStories