4 Ιουλίου 2022

Βενιζέλος: «Έχετε έναν τόπον, ο οποίος οργά…»

Ο Βενιζέλος στο Αγρίνιο – 18 Απριλίου 1930
«Έχετε έναν τόπον, ο οποίος οργά εις πρόοδον»

Στις 18 Απριλίου του 1930, η πόλη του Αγρινίου, γιόρτασε με τον πιο επίσημο τρόπο τα εκατό χρόνια από την ανακήρυξη της Ελλάδας ως ανεξάρτητο κράτος. Και λέμε με τον πιο επίσημο τρόπο, γιατί στο εορτασμό αυτό παραβρέθηκε και ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκτεταμένο ρεπορτάζ για την υποδοχή του Πρωθυπουργού δημοσίευσε η εφημερίδα του Μιλτιάδη Τζάνη, ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (περίοδος Δ., Έτος Γ, αριθ. φύλλου 153), η οποία εκδόθηκε στις 20 Απριλίου του 1930. Μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ αυτό αναφέρει:

«Η δημοτική Αρχή εγκαίρως μεριμνήσασα είχεν ανεγείρει εις την είσοδον της πόλεως ωραίαν αψίδα με την επιγραφήν: “Σου εύχονται το καλώς ώρισες οι Αγρινιώτες”, έμπροσθεν δε του Δημαρχείου ετέραν αψίδαν, εμπνεύσεως και κατασκευής του κ. Γεράκη, άνωθεν της οποίας παριστάνετο ουράνιο νεφέλωμα, από το οποίο εκαλύπτοντο, διά να αποκαλυφθούν εις την κατάλληλον στιγμήν, 12 δεκαετείς δεσποινίδες, ολόλευκα ντυμένες και με πτερά, εικονίζουσαι 12 αγγέλους, εις το μέσον δε αυτών η δις Αφροδίτη Παπαπάνου με εθνικήν ενδυμασίαν εικονίζουσα την πόλιν του Αγρινίου. Κάτωθι της αψίδος εφέρετο επιγραφή: “Η πόλις του Αγρινίου στο δημιουργό της Μεγάλης Ελλάδος”

Εις τον σταθμόν υπεδέχθη τον κ. Πρωθυπουργόν ο κ. Δήμαρχος με το Δημοτικόν Συμβούλιον, οίτινες και επιβάντες αναμενόντων αυτοκινήτων κατηυθύνθησαν εις το Δημαρχείον. […]»

Από το Δημαρχείο ο Βενιζέλος μίλησε μπροστά σε δέκα χιλιάδες περίπου συγκεντρωμένους Αγρινιώτες προς τους οποίους είπε:

«Σας ευχαριστώ θερμώς διά την υποδοχήν την οποίαν μου εκάματε, από την οποίαν είμαι πολύ ενθουσιασμένος και από τα λόγια που μου απηύθηνεν εξ ονόματός σας ο κ. Δήμαρχος. Γνωρίζω τα αιτήματα τα οποία σας απασχολούν, μου τα ανέπτυξε ο κ. Νομάρχης από τα υπομνήματα που δι’ αυτού μου υποβάλατε. Ζητείτε Πρωτοδικείον. Δεν είναι δυνατόν η Κυβέρνησις να κάνη παντού Πρωτοδικεία. Έχετε έναν τόπον, ο οποίος οργά εις πρόοδον και θα ήτο λυπηρόν να σκεφθή κανείς ότι περιμένει να προοδεύση από το Πρωτοδικείον. Σας λέγω λοιπόν διά το Πρωτοδικείον, όχι.

Σας απασχολεί πολύ ο δρόμος που θα σας δώσει συγκοινωνίαν με την Ευρυτανίαν. Η Κυβέρνησης θα φροντίσει διά την ταχυτέραν αποπεράτωσίν του, όπως θα φροντίσει να αποξηρανθούν ταχέως και αι λίμναι, αι οποίαι θα αποδώσουν την υγείαν εις τους κατοίκους και χιλιάδας στρεμμάτων γης εις τους αγρότας.

Γνωρίζω επίσης ότι σας ανησυχεί το ζήτημα του λιμένος, σ’ αυτό πρέπει να είσθε ήσυχοι, διότι η Κυβέρνησις θα φροντίσει να γίνει λιμήν παρέχων συγχρονισμένας ευκολίας εις το εμπόριον και την επιβατικήν κίνησιν. Γνωρίζω ότι παραπονείσθε διά την ανεπάρκειαν των καλλιεργητικών δανείων και αναγνωρίζω ότι πράγματι διά τα καπνά είναι ανεπαρκή, όπως επίσης ότι θέλετε αγροτικήν ασφάλειαν. Αυτά που δύναμαι να σας υποσχεθώ σας λέγω, ναι, αλλά διά το Πρωτοδικείον σας λέγω, όχι. Θα διατάξω μόνον την ταχίστην έναρξιν του μονομελούς δικαστηρίου. Γνωρίζω ακόμη ότι ζητείτε και μία Γεωργικήν σχολήν. Με μεγάλην ευχαρίστησιν ακούω την αίτησίν σας ταύτην και την λαμβάνω υπό σημείωσιν, διά να κάνω ό,τι πρέπει.

Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την μεγάλη υποδοχή που μου κάματε».

 


AgrinioStories