6 Δεκεμβρίου 2022

Θέρμο: Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 17/6

8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου
την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00

Ορίστηκε η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου για το 2022, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • 1. Περί ψήφισης Κανονισμού χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Θέρμου. (Αίτηση εννιά (9) Δημοτικών Συμβούλων (Άρθρο 67, παρ. 2.α του Ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 74 του Ν. 4555/2018). Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • 2. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 € της πράξης: «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού τη; Χώρας] με κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021- 2025» και με συνολικό ποσό ύψους 8.710.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000». (Σχετική η 120/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Κότσαλος Κων/νος
 • 3. Κατανομή πίστωσης 13.060,38 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων {Β΄ κατανομή 2022}. (Σχετική η 4/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαπάνος Αθανάσιος
 • 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-01-2022 μέχρι 31-03-2022. (Σχετική η 110/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Κότσαλος Κων/νος
 • 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. (Σχετική η 122/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Κότσαλος Κων/νος
 • 6. Περί παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Παμφίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Παμφίου «Η ΓΟΥΣΤΙΑΝΗ». (Σχετική η από 11-4-2022 αίτηση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Παμφίου «Η ΓΟΥΣΤΙΑΝΗ», το με αρ. πρωτ. 2007/18-04-2022 απαντητικό έγγραφο του Προέδρου Κοινότητας Παμφίου και η 5/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παμφίου κ. Ζάχος Ζαχαρίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • 7. Περί παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μυρτιάς στον Σύλλογο Φίλων Μυρτιάς «ΓΟΥΡΙΤΣΑ». (Σχετική η σχετική αίτηση του Συλλόγου Φίλων Μυρτιάς «ΓΟΥΡΙΤΣΑ», η με αριθμό 12/2022 απόφαση – πρόταση του Συμβουλίου Κοινότητας Μυρτιάς του Δήμου Θέρμου και η 6/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Μυρτιάς κ. Ζαρκάδας Χρήστος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • 8. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Θέρμου (Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)». Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 • 9. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου (Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)». Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 • 10. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου». Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 • 11. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (Άρθρο 217 Ν. 3463/2006). Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 


AgrinioStories