5 Φεβρουαρίου 2023

Τα ναρκωτικά εις τον Αγρίνιον

Χασισοποτεία και χασισοπόται – Η χρήσις εις το Αγρίνιον
Καταπληκτική διάδοσις – Μία ειδική έρευνα υπό συντάκτου μας

του Δ. Χατζή

Η έρευνα την οποία ο Άγγλος δημοσιογράφος Day εδημοσίευσε εσχάτως εις τον αθηναϊκόν τύπον μας έφερεν να ερευνήσωμεν κατά πόσον και εις τον τόπον μας τα δηλητηριώδη ναρκωτικά εισήχθησαν, καθώς όσον άλλως τε υπήρχεν η υπόνοια ότι είχε γενικευθή η διάδοσίς των και εις το Αγρίνιον.

Οι συμπολίτες μας δεν θα ξέρουν ίσως πως υπάρχουν χασισοπόται και εδώ, μορφινομανείς κ.ά. Και όμως η χρήσις των ναρκωτικών ήρξατο γενικευομένη και εις τον τόπο μας.

Το χασίς καίτοι παραγόμενον εις την Ελλάδα, ως καλλιεργούμενον εν Τριπόλει, ήτο άγνωστον σχεδόν εις την περιφέρειάν μας μέχρι του 1922. Από του 1922 όμως και εντεύθεν το νέο αυτό φρούτο μας το σερβίρισαν οι αδελφοί πρόσφυγες. Οι συμπολίται μου από τας εφημερίδας εγνώριζον περί χασισοποτών -περί λουλά κ.λπ – και είχαν αμυδράν εικόνα της ροπής τούτων προς την εγκληματικότητα και τα αδικήματα κατά της ζωής, δεδομένου ότι η χρήσις του χασίς είχε γενικευθή περισσότερον εις τον Πειραιάν και τας Αθήνας μεταξύ των εγκληματιών προπαντός.

Τελευταίως εις την πόλιν μας εγενικεύθη η χρήσις του χασίς και μεταξύ των γηγενών. Αν κανείς ρίξη μια βραδιά εις τα πέριξ των παραγκών της πλατείας Μπέλλου θα παρατηρήση διαφόρους μορφάς ηλικιωμένων ανθρώπων αποχαυνομένων από την τοξικότητα του ναρκωτικού μικρούς δε πιτσιρίκους από 12 – 18 ετών, προ παντώς βοηθούς αυτοκινήτων, καπνίζοντας το τσιγαρλήκι.

Η χρήσης του χασίς είναι απηγορευμένη και θα απορήσαν οι συμπολίται μας πως είναι κατορθωτή η εισαγωγή του. Και όμως επειδή τα κέρδη εκ της πωλήσεως του ναρκωτικού τούτου είναι υπέρογκα πλείστοι είναι οι προθυμοποιούμενοι δια την εισαγωγήν του και προπαντώς οι διευθυνταί μικροκαφφενείων από κείνα που συχνάζουν ύποπτα πάντοτε πρόσωπα. Επίσης και μερικοί από τους πωλητάς πασατέμπου μεταφέρουν τούτο κατά τα εις Πειραιά ταξείδια των. Ωσαύτως δε εισάγεται και εκ Καρβασαρά και Αιτωλικού.

Η αστυνομία μας δεν γνωρίζομεν εάν έχει πλήρη γνώσιν της διαδόσεως των ναρκωτικών και αν γνωρίζει ολόκληρον τον κύκλον των ανθρώπων, οι οποίοι με τον μεταξύ των σύνδεσμον κατορθώνουν να επεκτείνουν την διάδοσιν, διότι φυσικά οι έμποροι του χασίς έχουν πάντα λόγον να αυξήση ο κύκλος των καταναλωτών των

Τα αποτελέσματα της τοιαύτης διαδόσεως και εις ποία κακά αποτελέσματα μπορεί αύτη να φέρη τα γνωρίζει η πλειονότης των αναγνωστών μας. Πολλοί νέοι σήμερα καλών οικογενειών επιδίδονται ατυχώς εις την χασισοποτείαν. Πέρυσι το καλοκαίρι ο κ. Π. καλής οικογενείας εκάπνιζε την 10ην νυκτερινήν έξωθεν του βιβλιοπωλείου Αθανασοπούλου χασίς. Άλλος πάλιν, καλής οικογενείας  Ο κ. Ν. μετέβη προ καιρού σε ένα από τα χασισοποτεία των προσφυγικών παραγκών, ηγόρασε χασίς, το εκάπνισε και χρειάσθηκε κατόπιν να τον μεταφέρουν στο σπίτι του. Πέρυσι επίσης σ΄ ένα των εδώ θεάτρων μας δύο γνωστοί ενταύθα χασισοπόται καθήμενοι εις την κάτω γωνίαν του περιβόλου του θεάτρου εκάπνιζαν χασίς υπό τα όμματα των θεατών, γιατί η ολότης σχεδόν των θεατών δεν εγνώριζε τη μυρωδιά του χασίς.

Ένας γνωστός, ο οποίος είχε την ατυχίαν να παρασυρθεί κάποτε στας Αθήνας εις ένα χασισοποτείον, ως εξής μου διηγήθη ένα πάθημά του.

Είχα μπλέξει, μου λέγει, με μια παρέα η οποία με πήγε σε ένα χασισοποτείο, όπου με υποχρέωσε να καπνίσω κι εγώ. Όταν επέστρεψα σπίτι μου και διηρχόμην την οδόν Σταδίου μου εφάνη αύτη είχε μεταβληθεί εις ποταμόν εις τον οποίον ήμουν βουτηγμένος μόνον εγώ μέχρι γονάτων. Αμέσως τότε έβγαλα τα παπούτσια μου έσυρα τα ρούχα μου μέχρι των γονάτων και ηκολούθησα τον δρόμον μου υπό την περιέργειαν του πλήθους. Η επίδρασις του ναρκωτικού είχε φέρει άμεσα επ΄εμού τα αποτελέσματα.

Ύστερα από όλα αυτά και γιατί ο χώρος δεν μας επιτρέπει να αναφέρωμεν και άλλα παραδείγματα  είναι καιρός η αστυνομία μας να λάβη δραστήρια μέτρα κατά των χασισοπωλητών και χασισοποτών, αλλά και η Δημοτική Αρχή, παραλλήλως να άρη από την πλατεία το άγος των προσφυγικών παραγκών μεταξύ των οποίων καλλιεργείται η διάδοσις των ναρκωτικών και η επίδοσις της νεολαίας μας εις τα δηλητηριώδη ναρκωτικά, τα οποία επ’ εσχάτων τείνουν να παραλύσουν και εκφυλίσουν τον Κοινωνικόν οργανισμόν.

Η ιδική μας έρευνα προς ένα και μόνον αποβλέπει σκοπόν να κρούση τον κώδωνα του κινδύνου και να επιστήση άμεσον την προσοχήν των αρμοδίων.

 


Το κείμενο – μαρτυρία που δημοσιεύμε με τίτλο, «Τα ναρκωτικά στο Αγρίνιο», που υπογράφει ο Δ. Χατζής δημοσιεύτηκε στο «ΦΩΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» στις 25 Μαίου 1930,στο φύλλο με αριθμό 158/210.

 

 

 

Φωτογραφία: Τεκές στην Αθήνα του 1930 (Πηγή: «Φόνος στου Μάνθου τον τεκέ» – Τα χασίσια, τα τραγούδια και τα «πονηρά»)

AgrinioStories