5 Ιουνίου 2023

Αναφορά Τολιόπουλου – Κεφάλαιον 2α

«Περί της ιστορίας του Τάγματος Ασφαλείας Αγρινίου
από της 21ης Φεβρουαρίου 1944, ότε συνεκροτήθη,
μέχρι της 14ης Σεπτεμβρίου 1944, ότε διελύθη»

  • του Γεωργίου Τολιόπουλου

Σκοπός και αποστολή του Τάγματος

Έλεγχος της περιοχής Αγρινίου δι’ επιδρομών του Τάγματος, προς εξασφάλισιν, περιφρούρησιν και ανακούφισιν των κατοίκων της πόλεως και περιχώρων της, από την εφαρμογήν των συστημάτων δράσεως και επικρατήσεως του Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ., διά των δολοφονιών – διαρπαγών – λεηλασιών – εμπρησμών – βιαίας στρατολογίας και διαφόρων εγκλημάτων κατά του εθνικιστικού στοιχείου.

  1. Συγκρότησις – Σύνθεσις:

Τάγμα Πεζικού με επτά (7) Λόχους τυφεκιοφόρων, έναν (1)  Λόχο Πολυβόλων και ένα (1) Μηχανοκίνητον Τμήμα.

  1. Αξιωματικοί

1) Ταγμ/χης Πεζικού, Τολιόπουλος Γεώργιος, Διοικητής Τάγματος. | 2) Ταγματ/χης Πεζικού, Αρσένης Αριστείδης, Επόπτης Οικονομικής υπηρεσίας |3) Ταγματ/χης Πεζικού, Παυλής Γεώργιος, Υπασπιστής. | 4) Ταγματ/χης Πεζικού, Σταματίου Ευάγγελος, Διευθ. Γραφείου Πληροφοριών. | 5) Ταγματ/χης Πεζικού, Σούρτος Ματθαίος, Διοικητής Λόχου. | 6) Ταγματ/χης Πεζικού, Δελής Ηλίας, Διοικητής Λόχου. | 7) Ταγματ/χης Πυροβολικού, Τσάμης Αθανάσιος, Διαθέσιμος. | 8) Λοχαγός Πεζικού, Γιωτόπουλος Παναγιώτης, Αξιωμ/κός Εκπαιδεύσεως. | 9) Λοχαγός Πεζικού, Τσαπίνας Γεώργιος, Διοικητής Λόχου. | 10) Λοχαγός Πεζικού, Παναγιώτου Πέτρος, Διοικητής Λόχου. | 11) Λοχαγός Μηχανικού, Μαργιόλης Διονύσιος, Αξιωμ/κός Φρουραρχείου. | 12) Λοχαγός Πεζικού, Μαρκόπουλος Σωτήριος, Διοικητής Λόχου. | 13) Ιατρός, Παπαλάμπρου Ευάγγελος, Ιατρός Τάγματος. | 14)  Έφεδρος, Μπαϊμπάς Ιωάννης, Ιατρός βοηθός. | 15) Υπολ/χαγός Πεζικού, Πελεκίδης Δημήτριος, Διοικητής Λόχου. | 16) Υπολ/χαγός Πεζικού, Νταβατζής Ιωάννης, Διαχειριστής Υλικού. | 17) Υπολοχαγός Πεζικού, Μηλιάδης Ελευθέριος, Διοικητής Λόχου. | 18) Έφ. Υπολοχαγός Πυροβ/κού, Σερπάνος Άγγελος, Δ/ντής Μηχανοκίνητου Ουλαμού. | 19) Έφ. Υπολοχαγός Δικαστικού, Αλεξανδρής Φώτιος, Αξιωμ/κός Δικαστικού. | 20) Ανθ/χαγός Πεζικού, Αποστολίδης Κων/νος, Διμοιρίτης. | 21) Ανθ/χαγός Πεζικού, Μαρινόπουλος Δημήτριος, Διμοιρίτης. | 22) Ανθυπ/γός Στρατολογίας, Βαρδάλος Χρήστος, Στρατολόγος. 23) Ανθυπ/γός Πεζικού, Παπανικολάου Δημήτριος, Διμοιρίτης. | 24) Ανθυπ/γός Πεζικού Γεωργόπουλος Φώτιος, Διμοιρίτης. | 25) Ανθυπ/γός Πεζικού, Κοτρίκλας Αθανάσιος, Διμοιρίτης. | 26) Ανθυπ/γός Πεζικού, Σκιαδάς Νικόλαος, Διμοιρίτης. | 27) Ανθυπ/γός Μηχανικού, Αγγελής Νικόλαος, Αξιωμ/κός Φρουραχείου. | 28) Ανθυπ/γός Πεζικού Μαργαρίτης Χαράλαμπος, Διμοιρίτης. | 29) Ανθυπ/γός Ιππικού, Παπαχρήστου Σταύρος, Διμοιρίτης. | 30) Εφ. Ανθυπ/γός, Παπαδήμας Νικόλαος, Ταμίας. | 31) Ανθυπ/γός Πεζικού, Αρκάδας Δημήτριος, Διμοιρίτης. | 32) Ανθυπ/γός Πεζικού, Κόνιαρης Γεώργιος, Διμοιρίτης. | 33) Ανθυπίατρος, Πιτιάς Ιωάννης, Οφθαλμίατρος. | 34) Ανθυπίατρος, Σίσκος Γεώργιος, Δερματολόγος. | 35) Ανθυπ/γός Χωροφυλακής, Πουρής Ιωάννης, Αξ/κός Πληροφοριών. | 36) Ανθυπ/γός Χωροφυλακής, Γεωργίου Γεώργιος, Αξ/κός Πληροφοριών. | 37) Λοχαγός Δικαστικού, Ροκόφιλος Κωνσταντίνος, Διευθυντής Δικαστικού. | 38) Ανθυπ/στής Πεζικού, Μπάρκας Παναγιώτης, Διμοιρίτης. | 39) Ανθυπ/στής Πυροβ/κού, Πετσαλάς Ηλίας, Διμοιρίτης. | 40) Ανθυπ/στής Μηχανικού, Ορφανός Ιωάννης, Διμοιρίτης. | 41) Ανθυπ/στής Πυροβ/κού, Γιαννακός Ιωάννης, Διμοιρίτης. | 42) Ανθυπ/στής Πεζικού, Τσανακάκης Γρηγόριος, Διμοιρίτης. | 43) Ανθυπ/στής Πεζικού, Ναρκογιαννάκης Εμμανουήλ, Διμοιρίτης. | 44) Ανθυπ/στής Πυροβ/κού, Κολοβός Επαμεινώνδας,  Διμοιρίτης. | 45) Ανθυπ/στής Πεζικού, Μαχαίρας Κων/νος, Διμοιρίτης. | 46) Ανθυπ/στής Πεζικού, Γεωργαντάς Κων/νος, Διμοιρίτης.  | 47) Ανθυπ/στής Πεζικού, Παπαβασιλείου Ιωάννης, Διμοιρίτης. | 48) Ανθυπ/στής Πεζικού, Καραγεωργάκης Γεώργιος, Διμοιρίτης. | 49) Λοχαγός Πεζικού, Καλαμπόκης Γεώργιος, Διοικητής Λόχου

  1. Οπλισμός:

Ιταλικός, εις περίστροφα – αραβίδας – οπλοπολυβόλα – πολυβόλα θέσεως – ατομικούς όλμους και όλμον βαρύν έναν (1). Επίσης τρία (3) Μηχανοκίνητα οχήματα οπλισμένα με δύο (2) πολυβόλα έκαστον.

  1. Βαθμός εκπαιδεύσεως

Καίτοι το πλείστον των προσελθόντων προήρχετο από εκπαιδευθείσας κλάσεις και δή εμπειροπολέμων οπλιτών του Ελληνοϊταλικού πολέμου, εν τούτοις, ο ελάχιστος αριθμός αγυμνάστων, γνώστης εις τον χειρισμόν του ατομικού τυφεκίου, εντός μικρού χρονικού διαστήματος διά της εφαρμογής προγραμμάτων εκπαιδεύσεως και συνεχών ασκήσεων εις τα της μάχης μετά πραγματικών βολών, ήρκεσεν να συμπληρώση τα παρουσιασθέντα κενά των αρτίως εκπαιδευομένων και εξοπλισμένων τμημάτων του Τάγματος.

  1. Ηθικόν:

Από της προσελεύσεώς των υπό τα όπλα μέχρι της διαλύσεως του Τάγματος υπήρξεν άριστον.

  1. Τρόπος και βαθμός της Αμυντικής Εγκαταστάσεως

Άμα ως συνεκροτήθη το Τάγμα και επί τη βάσει εκπονηθέντος σχεδίου ενεργείας και συναγερμού, έλαβε τα κατάλληλα μέτρα από την αμυντικήν του διάταξιν περιφερειακώς της πόλεως Αγρινίου με αποστολήν αμύνης μεν κατά την νύκτα, επιθέσεως δε κατά την ημέραν ενατίον ενδεχομένων επιδρομών εκ μέρους των δρώντων τμημάτων του Ε.Α.Μ. – Ε.Λ. Α.Σ. εις την περιοχήν ταύτην: Προς τούτο και κατόπιν μελετημένης αναγνωρίσεως, κατελήφθησαν τα κυριότερα σημεία και διαβάσεις πέριξ της πόλεως, άτινα οργανωθέντα και επανδρωθέντα καταλλήλως απετέλεσαν τα κύρια σημεία στηρίξεως της όλης αμυντικής του εγκαταστάσεως.

Δείτε ΕΔΩ τα άλλα κεφάλαια της αναφοράς

 


AgrinioStories