5 Ιουλίου 2022

ΠΔΕ: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Η λειτουργία του εντάσσεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συντονισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας. Ο Μηχανισμός εναρμονίζεται με τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και αναμένεται να καταστεί ο επιχειρησιακός βραχίονας συντονισμού, παρακολούθησης, υποστήριξης και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής, συμμετέχοντας στην υλοποίηση και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της, µε βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ο Μηχανισμός αναμένεται να συνεισφέρει άμεσα στην υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των κοινωνικών πολιτικών καθώς και όποιων άλλων απαιτήσεων αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό  επίπεδο.

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός περιφερειακού σημείου αναφοράς για τον συντονισμό, την πρόληψη, την παρέμβαση-υποστήριξη και τη δικτύωση-διασύνδεση των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και  των πολιτών με όλες τις κοινωνικές δράσεις και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην Περιφέρεια.

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής  Ένταξης Δυτικής Ελλάδας θα ερευνά και θα χαρτογραφεί τις ανάγκες και τις εξελίξεις σε θέματα κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Σκοπός του είναι:

Η ενίσχυση

  • – Του πολίτη που αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • – Των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια
  • – Των κοινωνικών δραστηριοτήτων υποστήριξης των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Η καταγραφή

  • -Των δράσεων της Περιφέρειας
  • -Των δραστηριοτήτων των κοινωνικών φορέων
  • -Των αναγκών των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά πολιτών
  • -Των ιδιαίτερων συνθηκών διαβίωσης της Π∆Ε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.socialpolicy-pde.gr  ή να επικοινωνήσετε στο παρακάτω email:info@socialpolicy-pde.gr

 


AgrinioStories