Παν. Πατρών και Τρίπολης ενώνουν δυνάμεις

Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ενώνουν δυνάμεις για έναν κοινό στόχο:
την Ίδρυση και Λειτουργία Κοινής Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας

Σε μία κομβικής σημασίας σύμπραξη προχωρούν δύο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της πόλης μας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: αποφάσισαν και δρομολογούν τη δημιουργία μίας Κοινής Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας, γεγονός που θα επαναπροσδιορίσει τη δυναμική σχέση των οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών πτυχών του αστικού ιστού με τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς που τον πλαισιώνουν.
Στόχοι της σύμπραξης:

  • Σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής
  • Διεπιστημονική υποστήριξη και αξιοποίηση της έρευνας των δύο πανεπιστημίων
  • Η ισχύς εν τη ενώσει: Συντονισμένο άνοιγμα στην καινοτομία, την αγορά και την κοινωνία

Επιμέρους στόχοι και δράσεις
Πιο συγκεκριμένα, η σύμπραξη αφορά στις ενέργειες για την ενίσχυση των πολιτικών και δράσεων των δύο Ιδρυμάτων σχετικά με τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τους τρόπους Εμπορικής Αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ίδρυση Τεχνοβλαστών (spin-offs) και την υποστήριξη της καινοτομίας που γεννάται στα εργαστήρια.
Προς επίτευξη των παραπάνω, η Κοινή Δομή θα υλοποιήσει στοχευμένες δράσεις που αναπτύσσονται σε τρεις άξονες:

  1. Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίαςοι οποίες επικεντρώνονται στην δημιουργία κοινής ψηφιακής βάσης δεδομένων, στην παροχή υποστήριξης στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων, στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας και διαπραγμάτευσης, στην προστασία και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και στην εξεύρεση εξωτερικών συνεργατών, επενδυτών και χρηματοδότησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  2. Δράσεις για την οργάνωση και στελέχωση των επιμέρους Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, οι οποίες αφορούν στην υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, τη διεπιστημονική προσέγγιση και προβολή της δομής, τη δημιουργία δικτύου και κοινότητας, την ανταλλαγή γνώσης και τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις μεταφοράς τεχνολογίας.
  3. Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, οι οποίες σχετίζονται με την εκπαίδευση των εξειδικευμένων στελεχών, την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών και Πανεπιστημίων, καθώς και τη δικτύωση/προώθηση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών εντός και εκτός συνόρων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ενώ στόχο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη τουλάχιστον επτά (7) Τεχνοβλαστών(spin-offs) και την υποβολή τουλάχιστον δώδεκα (12) αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

 


AgrinioStories