Ο Ν. Παπαθανάσης σήμερα 18/3 στο Επιμελητήριο

Σύνδεσµος Επιχ/σεων και Βιοµ/ιών Πελοποννήσου & ∆υτικής Ελλάδος
Ανοικτή συνεδρίαση του ∆.Σ. στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

 

Ο Πρόεδρος Κλεοµένης Μπάρλος και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών Πελοποννήσου & ∆υτικής Ελλάδος έχουν την τιµή να σας προσκαλέσουν στην ανοικτή συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΣΕΒΠΕ&∆Ε, που θα πραγµατοποιηθεί στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, σύµφωνα µε τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00’, µε παράλληλη µετάδοση µέσω livestreaming

   • Ομιλητές
    κ. Νίκος Παπαθανάσης – Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
    κα Αθηνά Χατζηπέτρου – Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
    κ. Γρηγόρης ∆ηµητριάδης – ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών & Περιουσίας Α.Ε.
    κ. Κλεοµένης Μπάρλος – Πρόεδρος ∆.Σ. ΣΕΒΠΕ & ∆Ε
    κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής – Πρόεδρος Επιµελητήριου Αιτωλοακαρνανίας
    κ. Κωνσταντίνος Πιστιόλας – Μέλος ∆.Σ. ΣΕΒΠΕ & ∆Ε

Συζήτηση – Ερωτήσεις – Πέρας εκδήλωσης 20:00’

 


AgrinioStories