1 Ιουλίου 2022

Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ… 25ῃ Μαΐου

  • Συνέβη στο Αγρίνιο στις  25 Μαΐου του:

1961: «Έκρυθμος κατάστασις εις το Γυμνάσιον θηλέων του Αγρινίου»

25 Μαΐου 1961

«Έκρυθμος κατάστασις κρατεί από πενθημέρου εις το γυμνάσιον θηλέων Αγρινίου, λόγω σοβαράς αντιθέσεως του γυμνασιάρχου και μέρους καθηγητών και καθηγητριών μετά του καθηγητού κ. Χ. Παπαλάμπρου, οφειλομένης εις επαγγελματικάς αντιζηλίας. Η κατάστασις αύτη έλαβε σήμερον ιδιαιτέραν μορφήν εκ του γεγονότος, ότι αφίκετο εκ Μεσολογγίου ο αναπληρωτής του επιθεωρητού κ. Λεονάρδος, ο οποίος, αφού ανέστειλε τα μαθήματα όλων των τάξεων ήρχισεν από την 11ην πρωϊνήν προανακρίσεις. Ο κ. Λεονάρδος απέφυγε να παράσχη οιανδήποτε σχετικήν πληροφορίαν, εδήλωσεν όμως, ότι είναι επόμενον να διαταχθή να έλθη ανώτερος εκπαιδευτικός σύμβουλος δια να διενεργήση ανακρίσεις. Εν τω μεταξύ αι μαθήτριαι ετάχθησαν με το μέρος των καθηγητριών και απέσχον κατά την τρέχουσαν εβδομάδα δύο φοράς εκ των μαθημάτων του». (Ελευθερία, 26/5/1961)

 

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Στην φωτογραφία διακρίνεται ο Χ. Παπαλάμπρος, στην πρώτη σειρά των καθισμένων καθηγητών, τρίτος από δεξία. (Δείτε περισσότερα για την συγκεκριμένη φωτογραφία ΕΔΩ


AgrinioStories| Πηγή: Αρχείον Αγρινίου