3 Οκτωβρίου 2022

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 7 Σεπτεμβρίου…

Καλεντάρι της 7ης Σεπτεμβρίου του:

1921: Ανακοινώθηκε ο θάνατος του λοχαγού Γιώργου Καζαντζή

 

7 Σεπτεμβρίου 1921

 

Με τον τηλέγραφο ανακοινώθηκε ο θάνατος του λοχαγού Γιώργου Καζαντζή, στα βάθη της Ανατολίας. Ο Γιώργος Καζαντζής «κατήγετο εξ Αγρινίω», αναφέρει η εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, «στρατιωτική δε φύσις κατετάγη το έτος 1909 φοιτητής ων και μόλις 18 ετών ως εθελοντής εις τον στρατόν με τον βαθμόν του δεκανέως Πεζικού. Ήτο εκ των αφοσιωμένων υπαξιωματικών της στρατιωτικής επαναστάσεως του 1909. […] Τον Μάρτιον ε.ε. διά του ηρωικού λόχου του αντετάχθη κατά του Κεμαλικού συντάγματος εν Καβαλίτση, όπου και ετραυματίσθη διό και αφίκετο ενταύθα με αναρρωτικήν άδειαν προς θεραπείαν. Ο Καζαντζής καίτοι ηδύνατο κατόπιν νόμου ευεργετικού διά τραυματίας να υπηρετή εν τω εσωτερικώ μετώπω παρήτησε το προνόμιον τούτο και εζήτησε, ως άπαντες οι αξιωματικοί της Εθνικής Αμύνης και μετέβη εις το πολεμικόν μέτωπον. Έπεσε ηρωϊκώς μαχόμενος κατά τας τελευταίας μάχας του Σαγγαρίου Διοικητής λόχου της θρυλικής Μεραρχίας Αρχιπελάγους. Είχεν παρασημοφορηθή με το αριστείον της ανδρείας. […] Αφήνει σύζυγον νέαν και τρία μικρά παιδάκια, εις ους εκφράζομεν τα εγκάρδια συλληπητήριά μας, άμα δε τα συγχαρητήρια και τον θαυμασμό μας διά τον ηρωϊκόν πατέρα των. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 08.9.1921, σελ. 1)

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Η οδός η αφιερωμένη στον Γεώργιο Καζαντζή στο κέντρο του Αγρινίου


AgrinioStories | Πηγή: Αρχείον Αγρινίου