Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 25ῃ Μαΐου

Αγρινιώτικο καλαντάρι Μαΐου

25 Μαΐου 1961

Έκρυθμος κατάστασις εις το Γυμνάσιον θηλέων του Αγρινίου»

«Έκρυθμος κατάστασις κρατεί από πενθημέρου εις το γυμνάσιον θηλέων Αγρινίου, λόγω σοβαράς αντιθέσεως του γυμνασιάρχου και μέρους καθηγητών και καθηγητριών μετά του καθηγητού κ. Χ. Παπαλάμπρου, οφειλομένης εις επαγγελματικάς αντιζηλίας. Η κατάστασις αύτη έλαβε σήμερον ιδιαιτέραν μορφήν εκ του γεγονότος, ότι αφίκετο εκ Μεσολογγίου ο αναπληρωτής του επιθεωρητού κ. Λεονάρδος, ο οποίος, αφού ανέστειλε τα μαθήματα όλων των τάξεων ήρχισεν από την 11ην πρωϊνήν προανακρίσεις. Ο κ. Λεονάρδος απέφυγε να παράσχη οιανδήποτε σχετικήν πληροφορίαν, εδήλωσεν όμως, ότι είναι επόμενον να διαταχθή να έλθη ανώτερος εκπαιδευτικός σύμβουλος δια να διενεργήση ανακρίσεις. Εν τω μεταξύ αι μαθήτριαι ετάχθησαν με το μέρος των καθηγητριών και απέσχον κατά την τρέχουσαν εβδομάδα δύο φοράς εκ των μαθημάτων του». (Ελευθερία, 26/5/1961).

Δείτε επίσης στο link που ακολουθεί
Γυμνάσιο Θηλέων Αγρινίου αρχές της 10ετίας του ’50

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Η εφηβική ομάδα του Γυμνασίου Θηλέων
της δεκαετίας του ΄30. Πηγή: Ρίζα των Αγρινιωτών, Τεύχος 15
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click πάνω στην κάρτα που ακολουθεί
ή στο Posted in Ημερολόγιο Αγρινίου